برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر مسعود الهي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
گرافيک رايانه اي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر97)
مباني شهرشناسي مخصوص دانشجويان ترم اول ( ورودي مهر98)
گرافيک رايانه اي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر97)
گرافيک رايانه اي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر97)
انديشه هاي شهرسازي با تاکيد بر رويکرد اسلامي مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97)
کارگاه شهرسازي (4) مخصوص دانشجويان ترم هفتم (ورودي مهر95)
کارگاه شهرسازي (4) مخصوص دانشجويان ترم هفتم (ورودي مهر95)
کارگاه شهرسازي (4) مخصوص دانشجويان ترم هفتم (ورودي مهر95)
روش ها و فنون طراحي شهري 1 مخصوص دانشجويان ترم اول ( ورودي مهر98)
مباني برنامه ريزي شهر براي طراحان مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر 97)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0گرافيک رايانه اي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر97) : دوشنبه08:00 تا 11:00
1مباني شهرشناسي مخصوص دانشجويان ترم اول ( ورودي مهر98) : دوشنبه13:00 تا 15:00
2گرافيک رايانه اي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر97) : دوشنبه08:00 تا 11:00
3گرافيک رايانه اي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر97) : دوشنبه15:00 تا 18:00
4انديشه هاي شهرسازي با تاکيد بر رويکرد اسلامي مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97) : چهارشنبه15:00 تا 17:00
5کارگاه شهرسازي (4) مخصوص دانشجويان ترم هفتم (ورودي مهر95) : پنجشنبه15:00 تا 17:00 و جمعه08:00 تا 12:00 و جمعه13:00 تا 16:00
6روش ها و فنون طراحي شهري 1 مخصوص دانشجويان ترم اول ( ورودي مهر98) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
7مباني برنامه ريزي شهر براي طراحان مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر 97) : چهارشنبه13:00 تا 15:00