برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر پانته آ پهلواني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
بررسي آموزش زبان در ايران
روش هاي پيشرفته تحقيق و ترجمه
سمينار مسائل ترجمه
ترجمه انفرادي (2)
ترجمه انفرادي (2)
ترجمه شفاهي (1)
ترجمه شفاهي (1)
تهيه و تدوين مطالب درسي
ترجمه انفرادي (1)
ترجمه انفرادي (1)
آزمون سازي
آزمون سازي
آزمون سازي
آزمون سازي
کاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه
کاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه
کاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه
اصول و فلسفه آموزش و پرورش
ترجمه شفاهي (2)
ترجمه شفاهي (2)
مدل هاي ترجمه
اصول و روش تحقيق 2
اصول و روش تحقيق 2
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
زبان پيش دانشگاهي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0بررسي آموزش زبان در ايران : چهارشنبه08:00 تا 10:00
1روش هاي پيشرفته تحقيق و ترجمه : چهارشنبه13:00 تا 15:00
2سمينار مسائل ترجمه : پنجشنبه10:00 تا 12:00
3ترجمه انفرادي (2) : دوشنبه15:00 تا 17:00
4ترجمه انفرادي (2) : دوشنبه15:00 تا 17:00
5ترجمه شفاهي (1) : دوشنبه08:00 تا 10:00
6ترجمه شفاهي (1) : دوشنبه08:00 تا 10:00
7تهيه و تدوين مطالب درسي : چهارشنبه16:00 تا 18:00
8ترجمه انفرادي (1) : يكشنبه17:00 تا 19:00
9ترجمه انفرادي (1) : يكشنبه17:00 تا 19:00
10آزمون سازي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
11آزمون سازي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
12آزمون سازي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
13آزمون سازي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
14کاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه : دوشنبه10:00 تا 12:00
15کاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه : دوشنبه10:00 تا 12:00
16کاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه : دوشنبه10:00 تا 12:00
17اصول و فلسفه آموزش و پرورش : يكشنبه13:00 تا 15:00
18ترجمه شفاهي (2) : يكشنبه15:00 تا 17:00
19ترجمه شفاهي (2) : يكشنبه15:00 تا 17:00
20مدل هاي ترجمه : پنجشنبه13:00 تا 15:00
21اصول و روش تحقيق 2 : دوشنبه13:00 تا 15:00
22اصول و روش تحقيق 2 : دوشنبه13:00 تا 15:00
23زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
24زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
25زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
26زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
27زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
28زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
29زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
30زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
31زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
32زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
33زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
34زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
35زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
36زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
37زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
38زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
39زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
40زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
41زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
42زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
43زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
44زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00
45زبان پيش دانشگاهي : دوشنبه17:00 تا 19:00