برنامه کلاسی ترم 982          خانم مهندس ماندانا يوسفي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مقدمات طراحي معماري 2 مخصوص دانشجويان ترم دوم
مقدمات طراحي معماري 2 مخصوص دانشجويان ترم دوم
هنر و تمدن اسلامي مخصوص دانشجويان ترم اول
طراحي معماري (3) مخصوص دانشجويان ترم دوم
طراحي معماري (3) مخصوص دانشجويان ترم دوم
انسان،طبيعت،معماري مخصوص دانشجويان ترم دوم
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مقدمات طراحي معماري 2 مخصوص دانشجويان ترم دوم : دوشنبه08:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 19:00
1هنر و تمدن اسلامي مخصوص دانشجويان ترم اول : چهارشنبه10:00 تا 12:00
2طراحي معماري (3) مخصوص دانشجويان ترم دوم : سه شنبه08:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 19:00
3انسان،طبيعت،معماري مخصوص دانشجويان ترم دوم : چهارشنبه13:00 تا 15:00