برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر ساسان حسينعلي زاده
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
شبکه هاي پيچيده پويا
شبکه هاي پيچيده پويا
شبکه هاي پيچيده پويا
مهندسي سيستمهاي تجارت الکترونيکي
مهندسي سيستمهاي تجارت الکترونيکي
مديريت ارتباط با مشتري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0شبکه هاي پيچيده پويا : پنجشنبه08:00 تا 11:00
1شبکه هاي پيچيده پويا : پنجشنبه08:00 تا 11:00
2شبکه هاي پيچيده پويا : پنجشنبه08:00 تا 11:00
3مهندسي سيستمهاي تجارت الکترونيکي : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
4مديريت ارتباط با مشتري : پنجشنبه15:00 تا 18:00