برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر سيدمحسن حبيبي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
بهسازي و نوسازي بافت هاي قديمي مخصوص دانشجويان ترم اول ( ورودي مهر98)
کارگاه برنامه ريزي شهري (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97)
کارگاه برنامه ريزي شهري (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0بهسازي و نوسازي بافت هاي قديمي مخصوص دانشجويان ترم اول ( ورودي مهر98) : پنجشنبه08:00 تا 10:00
1کارگاه برنامه ريزي شهري (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97) : پنجشنبه10:30 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 17:00