برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر سيدمحسن حبيبي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
انديشه هاي فلسفي شهر مخصوص دانشجويان ترم دوم( ورودي مهر98)- گروه ب
کارگاه برنامه ريزي شهري (1) مخصوص دانشجويان ترم دوم ( ورودي مهر98)- درس اصلي-گروه ب
کارگاه برنامه ريزي شهري (1) مخصوص دانشجويان ترم دوم ( ورودي مهر98)- درس اصلي-گروه ب
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0انديشه هاي فلسفي شهر مخصوص دانشجويان ترم دوم( ورودي مهر98)- گروه ب : پنجشنبه10:00 تا 12:00
1کارگاه برنامه ريزي شهري (1) مخصوص دانشجويان ترم دوم ( ورودي مهر98)- درس اصلي-گروه ب : پنجشنبه08:00 تا 10:00 و پنجشنبه13:00 تا 17:00