برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر هادي کاشي ساز
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك (2)
فيزيك عمومي
فيزيك عمومي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
1فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
2فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
3فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
4فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
5فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
6فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
7فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
8فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
9فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
10فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
11فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
12فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
13فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
14فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
15فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
16فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
17فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
18فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
19فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
20فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
21فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
22فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
23فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
24فيزيك (2) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
25فيزيك عمومي : چهارشنبه14:00 تا 19:30
26فيزيك عمومي : چهارشنبه14:00 تا 19:30