برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر پوريا رشوند
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اصول مديريت ساخت
اصول مديريت ساخت
ماشين آلات ساختماني در راهسازي
اصول مديريت ساخت
اصول مديريت ساخت
ماشين آلات ساختماني در راهسازي
ماشين آلات ساختماني در راهسازي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اصول مديريت ساخت : دوشنبه08:00 تا 13:30
1اصول مديريت ساخت : دوشنبه08:00 تا 13:30
2ماشين آلات ساختماني در راهسازي : دوشنبه14:00 تا 19:30
3اصول مديريت ساخت : دوشنبه08:00 تا 13:30
4اصول مديريت ساخت : دوشنبه08:00 تا 13:30
5ماشين آلات ساختماني در راهسازي : دوشنبه14:00 تا 19:30
6ماشين آلات ساختماني در راهسازي : دوشنبه14:00 تا 19:30