برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر پوريا رشوند
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
متره وبرآورد پروژه
متره وبرآورد پروژه
ماشين آلات ساختماني در راهسازي
ماشين آلات ساختماني در راهسازي
ماشين آلات ساختماني در راهسازي
ماشين آلات ساختماني در راهسازي
متره وبرآورد پروژه
متره وبرآورد پروژه
اصول مديريت ساخت
متره وبرآورد پروژه
مديريت و مقررات پيمان
تحقيق در عمليات
اصول مديريت ساخت
مديريت و مقررات پيمان
تحقيق در عمليات
اصول مديريت ساخت
ماشين آلات ساختماني در راهسازي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0متره وبرآورد پروژه : چهارشنبه15:00 تا 16:30
1متره وبرآورد پروژه : چهارشنبه15:00 تا 16:30
2ماشين آلات ساختماني در راهسازي : سه شنبه17:00 تا 19:00
3ماشين آلات ساختماني در راهسازي : سه شنبه17:00 تا 19:00
4ماشين آلات ساختماني در راهسازي : سه شنبه17:00 تا 19:00
5ماشين آلات ساختماني در راهسازي : سه شنبه17:00 تا 19:00
6متره وبرآورد پروژه : چهارشنبه15:00 تا 16:30
7متره وبرآورد پروژه : چهارشنبه17:00 تا 18:30
8اصول مديريت ساخت : سه شنبه15:00 تا 17:00
9متره وبرآورد پروژه : چهارشنبه15:00 تا 16:30
10مديريت و مقررات پيمان : پنجشنبه15:00 تا 18:00
11تحقيق در عمليات : پنجشنبه18:00 تا 21:00
12اصول مديريت ساخت : سه شنبه15:00 تا 17:00
13مديريت و مقررات پيمان : پنجشنبه15:00 تا 18:00
14تحقيق در عمليات : پنجشنبه18:00 تا 21:00
15اصول مديريت ساخت : سه شنبه15:00 تا 17:00
16ماشين آلات ساختماني در راهسازي : سه شنبه17:00 تا 19:00