برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر اميرعباس قرباني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
روش تحقيق کمي و کيفي در آموزش زبان
کاربرد کامپيوتر در آموزش زبان
مقاله نويسي
مقاله نويسي
مقاله نويسي
واژه شناسي
واژه شناسي
روش تحقيق
دو زبانگي
آواشناسي آموزشي
واژه شناسي
واژه شناسي
واژه شناسي
سمينار در مسائل آموزش زبان
مقاله نويسي به زبان انگليسي
نقد کاربردي (در ادبيات انگليسي)
فن بيان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0روش تحقيق کمي و کيفي در آموزش زبان : چهارشنبه10:00 تا 12:00
1کاربرد کامپيوتر در آموزش زبان : سه شنبه08:00 تا 10:00
2مقاله نويسي : پنجشنبه10:00 تا 12:00
3مقاله نويسي : پنجشنبه10:00 تا 12:00
4مقاله نويسي : پنجشنبه10:00 تا 12:00
5واژه شناسي : سه شنبه10:00 تا 12:00
6واژه شناسي : سه شنبه10:00 تا 12:00
7روش تحقيق : پنجشنبه13:00 تا 15:00
8دو زبانگي : سه شنبه15:00 تا 17:00
9آواشناسي آموزشي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
10واژه شناسي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
11واژه شناسي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
12واژه شناسي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
13سمينار در مسائل آموزش زبان : چهارشنبه14:00 تا 16:00
14مقاله نويسي به زبان انگليسي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
15نقد کاربردي (در ادبيات انگليسي) : چهارشنبه16:00 تا 18:00
16فن بيان : سه شنبه13:00 تا 15:00