برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر محمدرضا حسن نژاد بي بالان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
1مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
2مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
3مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
4مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
5مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
6مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
7مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
8مدارهاي مخابراتي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
9مدارهاي مخابراتي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
10مدارهاي مخابراتي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
11مدارهاي مخابراتي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
12مدارهاي مخابراتي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
13مدارهاي مخابراتي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
14مدارهاي مخابراتي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00