برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر خشايار صالحي نوبندگاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
1مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
2مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
3مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
4مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
5مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
6مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
7مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
8زبان تخصصي : دوشنبه13:00 تا 15:00
9زبان تخصصي : دوشنبه13:00 تا 15:00
10زبان تخصصي : دوشنبه13:00 تا 15:00
11زبان تخصصي : دوشنبه13:00 تا 15:00
12زبان تخصصي : دوشنبه13:00 تا 15:00
13زبان تخصصي : دوشنبه13:00 تا 15:00
14زبان تخصصي : دوشنبه13:00 تا 15:00
15زبان تخصصي : دوشنبه13:00 تا 15:00
16زبان تخصصي : دوشنبه13:00 تا 15:00
17تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
18تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
19تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
20تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
21تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
22تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
23تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
24تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
25تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
26تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
27تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
28تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
29تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
30زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه15:00 تا 17:00
31زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه15:00 تا 17:00
32زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه15:00 تا 17:00
33زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه15:00 تا 17:00
34روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : دوشنبه15:00 تا 17:00
35روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : دوشنبه15:00 تا 17:00
36روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : دوشنبه15:00 تا 17:00
37روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : دوشنبه15:00 تا 17:00
38روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : چهارشنبه15:00 تا 17:00
39روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : چهارشنبه15:00 تا 17:00
40روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : چهارشنبه15:00 تا 17:00
41روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : چهارشنبه15:00 تا 17:00
42زبان تخصصي مهندسي پزشکي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
43زبان تخصصي مهندسي پزشکي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
44زبان تخصصي مهندسي پزشکي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
45زبان تخصصي مهندسي پزشکي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
46آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
47آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
48آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
49آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
50آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
51آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
52آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
53آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
54آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
55آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
56آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
57آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
58آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
59آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
60آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
61آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
62آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
63آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
64آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
65آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
66آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
67آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
68آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
69آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
70آمار حياتي و احتمالات : سه شنبه08:00 تا 11:00
71آمار حياتي و احتمالات : سه شنبه08:00 تا 11:00
72آمار حياتي و احتمالات : سه شنبه08:00 تا 11:00
73آمار حياتي و احتمالات : سه شنبه08:00 تا 11:00