برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر خشايار صالحي نوبندگاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : سه شنبه08:00 تا 10:00
1روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : سه شنبه08:00 تا 10:00
2روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : سه شنبه08:00 تا 10:00
3روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : سه شنبه08:00 تا 10:00
4روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : سه شنبه13:00 تا 15:00
5روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : سه شنبه13:00 تا 15:00
6روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : سه شنبه13:00 تا 15:00
7روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : سه شنبه13:00 تا 15:00
8تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
9تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
10تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
11تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
12تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
13تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
14تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
15تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
16تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
17تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
18تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
19تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
20تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
21مخابرات‌ 1 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
22مخابرات‌ 1 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
23مخابرات‌ 1 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
24مخابرات‌ 1 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
25مخابرات‌ 1 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
26مخابرات‌ 1 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
27مخابرات‌ 1 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
28مخابرات‌ 1 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
29زبان تخصصي : دوشنبه15:00 تا 17:00
30زبان تخصصي : دوشنبه15:00 تا 17:00
31زبان تخصصي : دوشنبه15:00 تا 17:00
32زبان تخصصي : دوشنبه15:00 تا 17:00
33زبان تخصصي : دوشنبه15:00 تا 17:00
34زبان تخصصي : دوشنبه15:00 تا 17:00
35زبان تخصصي : دوشنبه15:00 تا 17:00
36زبان تخصصي : دوشنبه15:00 تا 17:00
37زبان تخصصي : دوشنبه15:00 تا 17:00
38زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه10:00 تا 12:00
39زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه10:00 تا 12:00
40زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه10:00 تا 12:00
41زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه10:00 تا 12:00
42زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه15:00 تا 17:00
43زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه15:00 تا 17:00
44زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه15:00 تا 17:00
45زبان تخصصي مهندسي پزشکي : سه شنبه15:00 تا 17:00
46آمار حياتي و احتمالات : چهارشنبه08:00 تا 11:00
47آمار حياتي و احتمالات : چهارشنبه08:00 تا 11:00
48آمار حياتي و احتمالات : چهارشنبه08:00 تا 11:00
49آمار حياتي و احتمالات : چهارشنبه08:00 تا 11:00
50روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
51روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
52روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
53روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
54روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
55روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
56روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
57روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
58روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
59روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
60روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
61روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
62روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
63روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
64روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00
65روش تحقيق : چهارشنبه15:00 تا 17:00