برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر خشايار صالحي نوبندگاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
تئوري پيشرفته مخابرات موازي با 105
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
فرآيندهاي تصادفي موازي با 105
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آمار حياتي و احتمالات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
1آمار حياتي و احتمالات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
2آمار حياتي و احتمالات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
3آمار حياتي و احتمالات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
4آمار حياتي و احتمالات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
5آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
6آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
7آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
8آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
9آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
10آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
11آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
12آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
13آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
14آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
15آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
16آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
17آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
18آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
19آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
20آمار واحتمالات مهندسي : يكشنبه08:00 تا 11:00
21الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
22الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
23الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
24الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
25الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
26الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
27الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
28الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
29تئوري پيشرفته مخابرات موازي با 105 : دوشنبه15:00 تا 18:00
30تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
31تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
32تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
33تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
34تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
35تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
36تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
37تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
38تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
39تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
40تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
41تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
42تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
43تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
44تجزيه و تحليل سيستمها : يكشنبه15:00 تا 18:00
45تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
46تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
47تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
48تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
49تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
50تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
51تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
52تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
53تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
54تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
55تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
56تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
57تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
58تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
59تجزيه و تحليل سيستمها : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
60فرآيندهاي تصادفي موازي با 105 : سه شنبه15:00 تا 18:00