برنامه کلاسی ترم 983          آقاي دكتر خشايار صالحي نوبندگاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
مخابرات‌ 1
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
زبان تخصصي مهندسي پزشکي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 21:00
1مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 21:00
2مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 21:00
3مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 21:00
4مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 21:00
5مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 21:00
6مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 21:00
7مخابرات‌ 1 : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 21:00
8زبان تخصصي مهندسي پزشکي : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 17:00
9زبان تخصصي مهندسي پزشکي : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 17:00
10زبان تخصصي مهندسي پزشکي : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 17:00
11زبان تخصصي مهندسي پزشکي : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 17:00