برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر امير حسين حسن آبادي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه)
اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه)
اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه)
اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه)
اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه)
اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه)
اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه)
اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه)
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل خطي
رباتيک
تحليل پيشرفته سيستمهاي کنترل (جبراني)
تحليل پيشرفته سيستمهاي کنترل (جبراني)
تحليل پيشرفته سيستمهاي کنترل (جبراني)
تحليل پيشرفته سيستمهاي کنترل (جبراني)
رباتيك پيشرفته
رباتيك پيشرفته
رباتيك پيشرفته
رباتيك پيشرفته
رباتيك پيشرفته
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
آزمايشگاه کنترل صنعتي
آزمايشگاه کنترل صنعتي
آزمايشگاه کنترل صنعتي
آزمايشگاه کنترل صنعتي
آزمايشگاه کنترل صنعتي
آزمايشگاه کنترل صنعتي
آزمايشگاه کنترل صنعتي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
1سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
2سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
3سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
4سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
5سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
6سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
7سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
8سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
9سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
10سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
11سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
12سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه08:00 تا 11:00
13مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
14مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
15مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
16مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
17مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
18مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
19مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
20مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
21مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
22مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
23اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه) : يكشنبه15:00 تا 17:00
24اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه) : يكشنبه15:00 تا 17:00
25اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه) : يكشنبه15:00 تا 17:00
26اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه) : يكشنبه15:00 تا 17:00
27اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه) : دوشنبه15:00 تا 17:00
28اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه) : دوشنبه15:00 تا 17:00
29اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه) : دوشنبه15:00 تا 17:00
30اصول و مباني رايانه و شبکه (اصول و مباني رايانه و شبکه) : دوشنبه15:00 تا 17:00
31آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
32آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
33آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
34آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
35آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
36آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
37آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
38آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
39آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
40آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
41آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
42آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
43آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
44آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
45آزمايشگاه كنترل خطي : دوشنبه08:00 تا 11:00
46رباتيک : پنجشنبه08:00 تا 11:00
47تحليل پيشرفته سيستمهاي کنترل (جبراني) : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
48تحليل پيشرفته سيستمهاي کنترل (جبراني) : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
49رباتيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
50رباتيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
51رباتيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
52رباتيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
53رباتيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
54مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
55مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
56مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
57مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
58مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
59مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
60مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
61مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
62مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
63مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
64مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
65مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
66آزمايشگاه کنترل صنعتي : دوشنبه11:00 تا 13:00
67آزمايشگاه کنترل صنعتي : دوشنبه11:00 تا 13:00
68آزمايشگاه کنترل صنعتي : دوشنبه11:00 تا 13:00
69آزمايشگاه کنترل صنعتي : دوشنبه11:00 تا 13:00
70آزمايشگاه کنترل صنعتي : دوشنبه11:00 تا 13:00
71آزمايشگاه کنترل صنعتي : دوشنبه11:00 تا 13:00
72آزمايشگاه کنترل صنعتي : دوشنبه11:00 تا 13:00