برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر فريبا محمديان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مديريت پيشرفته در ورزش
مديريت بازاريابي جهاني
هندبال (1) خواهران
هندبال (1) خواهران
مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش
مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش
سازمان و مديريت در آموزش و پرورش
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
ورزش 1 خواهران بدنسازي
هندبال 2 (خواهران) خواهران
هندبال 2 (خواهران) خواهران
هندبال 2 (خواهران) خواهران
هندبال 2 (خواهران) خواهران
هندبال 2 (خواهران) خواهران
هندبال 2 (خواهران) خواهران
هندبال 2 (خواهران) خواهران
هندبال 2 (خواهران) خواهران
اصول و مباني تربيت بدني
اصول و مباني تربيت بدني
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مديريت پيشرفته در ورزش : پنجشنبه10:00 تا 12:00
1مديريت بازاريابي جهاني : پنجشنبه08:00 تا 10:00
2هندبال (1) خواهران : يكشنبه07:30 تا 11:30
3هندبال (1) خواهران : يكشنبه07:30 تا 11:30
4مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش : دوشنبه10:00 تا 12:00
5مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش : دوشنبه10:00 تا 12:00
6سازمان و مديريت در آموزش و پرورش : دوشنبه14:00 تا 16:00
7ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
8ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
9ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
10ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
11ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
12ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
13ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
14ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
15ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
16ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
17ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
18ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
19ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
20ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
21ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
22ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
23ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
24ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
25ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
26ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
27ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
28ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
29ورزش 1 خواهران بدنسازي : دوشنبه12:00 تا 14:00
30هندبال 2 (خواهران) خواهران : يكشنبه11:30 تا 13:30 و يكشنبه14:00 تا 16:00
31هندبال 2 (خواهران) خواهران : يكشنبه11:30 تا 13:30 و يكشنبه14:00 تا 16:00
32هندبال 2 (خواهران) خواهران : يكشنبه11:30 تا 13:30 و يكشنبه14:00 تا 16:00
33هندبال 2 (خواهران) خواهران : يكشنبه11:30 تا 13:30 و يكشنبه14:00 تا 16:00
34اصول و مباني تربيت بدني : سه شنبه16:00 تا 18:00
35اصول و مباني تربيت بدني : سه شنبه16:00 تا 18:00