برنامه کلاسی ترم 973          خانم دكتر فريبا محمديان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
هندبال 1 خواهران- موازي
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0هندبال 1 خواهران- موازي : چهارشنبه08:00 تا 13:30
1ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
2ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
3ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
4ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
5ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
6ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
7ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
8ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
9ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
10ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
11ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
12ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
13ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
14ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
15ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
16ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
17ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
18ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
19ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
20ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
21ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
22ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
23ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
24ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
25ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
26ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
27ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00
28ورزش 1 خواهران تنيس - موازي کل : چهارشنبه13:30 تا 18:00