برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر فريبا محمديان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
هندبال 2 (خواهران) خواهران
مديريت روابط عمومي و بين المللي در سازمان هاي ورزش
سمينار در مديريت ورزشي
سمينار در مديريت ورزشي
بدمينتون 2 (خواهران)
بدمينتون 2 (خواهران)
مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش
مباني مديريت
هندبال (2) خواهران
هندبال (2) خواهران
هندبال (2) خواهران
هندبال (2) خواهران
هندبال (2) خواهران
مديريت نشان (برند) و بليط فروشي در سازمان هاي ورزش
بدمينتون 1 (پسران) بدمينتون 3 (دختران) خواهران
بدمينتون 1 (پسران) بدمينتون 3 (دختران) خواهران
بازيهاي پرورشي خواهران
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0هندبال 2 (خواهران) خواهران : پنجشنبه14:00 تا 17:00
1مديريت روابط عمومي و بين المللي در سازمان هاي ورزش : جمعه16:00 تا 18:00
2سمينار در مديريت ورزشي : جمعه14:00 تا 16:00
3سمينار در مديريت ورزشي : جمعه10:00 تا 12:00
4بدمينتون 2 (خواهران) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه08:00 تا 09:30
5مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش : يكشنبه17:00 تا 19:00
6مباني مديريت : يكشنبه14:00 تا 16:00
7هندبال (2) خواهران : يكشنبه11:00 تا 14:00
8هندبال (2) خواهران : يكشنبه11:00 تا 14:00
9هندبال (2) خواهران : يكشنبه11:00 تا 14:00
10هندبال (2) خواهران : يكشنبه11:00 تا 14:00
11هندبال (2) خواهران : يكشنبه11:00 تا 14:00
12مديريت نشان (برند) و بليط فروشي در سازمان هاي ورزش : پنجشنبه10:00 تا 12:00
13بدمينتون 1 (پسران) بدمينتون 3 (دختران) خواهران : يكشنبه08:00 تا 11:00
14بدمينتون 1 (پسران) بدمينتون 3 (دختران) خواهران : يكشنبه08:00 تا 11:00
15بازيهاي پرورشي خواهران : دوشنبه13:30 تا 15:00