برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر پويا ثابت فر
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اقتصاد كلان
سازمانهاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي
سازمانهاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي
پول و بانك
اصول بانكداري
امور مالي بين المللي
امور مالي بين المللي
مکاتبات تجاري و گزارش نويسي
مکاتبات تجاري و گزارش نويسي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اقتصاد كلان : يكشنبه14:00 تا 18:00
1سازمانهاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
2سازمانهاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
3پول و بانك : پنجشنبه08:00 تا 10:00
4اصول بانكداري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
5امور مالي بين المللي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
6مکاتبات تجاري و گزارش نويسي : يكشنبه10:00 تا 12:00
7مکاتبات تجاري و گزارش نويسي : پنجشنبه13:00 تا 15:00