برنامه کلاسی ترم 973          خانم دكتر شادان صديق بهزادي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0محاسبات عددي : يكشنبه08:00 تا 13:30
1محاسبات عددي : يكشنبه08:00 تا 13:30
2محاسبات عددي : يكشنبه08:00 تا 13:30
3محاسبات عددي : يكشنبه08:00 تا 13:30
4محاسبات عددي : يكشنبه08:00 تا 13:30
5محاسبات عددي : يكشنبه08:00 تا 13:30
6محاسبات عددي : يكشنبه08:00 تا 13:30
7محاسبات عددي : يكشنبه08:00 تا 13:30
8محاسبات عددي : يكشنبه08:00 تا 13:30
9محاسبات عددي : يكشنبه08:00 تا 13:30
10محاسبات عددي : دوشنبه08:00 تا 13:30
11محاسبات عددي : دوشنبه08:00 تا 13:30
12محاسبات عددي : دوشنبه08:00 تا 13:30
13محاسبات عددي : دوشنبه08:00 تا 13:30
14محاسبات عددي : دوشنبه08:00 تا 13:30
15محاسبات عددي : دوشنبه08:00 تا 13:30
16محاسبات عددي : دوشنبه08:00 تا 13:30
17محاسبات عددي : دوشنبه08:00 تا 13:30
18محاسبات عددي : دوشنبه08:00 تا 13:30
19محاسبات عددي : دوشنبه08:00 تا 13:30