برنامه کلاسی ترم 981          آقاي مهندس جواد احمدي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مباني اينترنت
مباني اينترنت
مباني اينترنت
مباني اينترنت
مباني مهندسي نرم افزار
مباني مهندسي نرم افزار
مباني مهندسي نرم افزار
مباني مهندسي نرم افزار
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
برنامه سازي پيشرفته (1)
برنامه سازي پيشرفته (1)
برنامه سازي پيشرفته (1)
برنامه سازي پيشرفته (1)
برنامه سازي پيشرفته (1)
برنامه سازي پيشرفته (1)
برنامه سازي پيشرفته (1)
برنامه سازي پيشرفته (1)
برنامه نويسي مبتني بر وب
برنامه نويسي مبتني بر وب
برنامه نويسي مبتني بر وب
برنامه نويسي مبتني بر وب
برنامه نويسي مبتني بر وب
برنامه نويسي مبتني بر وب
برنامه نويسي مبتني بر وب
برنامه نويسي مبتني بر وب
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مباني اينترنت : يكشنبه13:00 تا 15:00
1مباني اينترنت : يكشنبه13:00 تا 15:00
2مباني اينترنت : يكشنبه13:00 تا 15:00
3مباني اينترنت : يكشنبه13:00 تا 15:00
4مباني مهندسي نرم افزار : دوشنبه13:00 تا 15:00
5مباني مهندسي نرم افزار : دوشنبه13:00 تا 15:00
6مباني مهندسي نرم افزار : دوشنبه13:00 تا 15:00
7مباني مهندسي نرم افزار : دوشنبه13:00 تا 15:00
8مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : يكشنبه15:00 تا 17:00
9مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : يكشنبه15:00 تا 17:00
10مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : يكشنبه15:00 تا 17:00
11مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : يكشنبه15:00 تا 17:00
12مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : يكشنبه15:00 تا 17:00
13مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : يكشنبه15:00 تا 17:00
14مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : يكشنبه15:00 تا 17:00
15مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : يكشنبه15:00 تا 17:00
16مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : يكشنبه15:00 تا 17:00
17مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : يكشنبه15:00 تا 17:00
18برنامه سازي پيشرفته (1) : يكشنبه08:00 تا 10:00 و يكشنبه10:00 تا 13:00
19برنامه سازي پيشرفته (1) : يكشنبه08:00 تا 10:00 و يكشنبه10:00 تا 13:00
20برنامه سازي پيشرفته (1) : يكشنبه08:00 تا 10:00 و يكشنبه10:00 تا 13:00
21برنامه سازي پيشرفته (1) : يكشنبه08:00 تا 10:00 و يكشنبه10:00 تا 13:00
22برنامه نويسي مبتني بر وب : دوشنبه08:00 تا 09:00 و دوشنبه09:00 تا 12:00
23برنامه نويسي مبتني بر وب : دوشنبه08:00 تا 09:00 و دوشنبه09:00 تا 12:00
24برنامه نويسي مبتني بر وب : دوشنبه08:00 تا 09:00 و دوشنبه09:00 تا 12:00
25برنامه نويسي مبتني بر وب : دوشنبه08:00 تا 09:00 و دوشنبه09:00 تا 12:00