برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر همايون جهانيان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
خاک مسلح
ديناميک خاک
سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم چهارم
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم
تحقيقات محلي
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم
ديناميک خاک
مکانيک خاک پيشرفته
مکانيک خاک پيشرفته
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم
تحقيقات محلي
مکانيک خاک و مهندسي پي
مکانيک خاک پيشرفته
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
ديناميک خاک
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مكانيك‌خاك‌ : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
1خاک مسلح : چهارشنبه18:00 تا 21:00
2ديناميک خاک : چهارشنبه08:00 تا 11:00
3سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم چهارم : سه شنبه15:00 تا 17:00
4آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم : چهارشنبه11:00 تا 13:00
5تحقيقات محلي : چهارشنبه13:00 تا 15:00
6مكانيك‌خاك‌ : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
7آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم : چهارشنبه11:00 تا 13:00
8آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم : چهارشنبه11:00 تا 13:00
9ديناميک خاک : چهارشنبه08:00 تا 11:00
10مکانيک خاک پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
11مکانيک خاک پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
12آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم : چهارشنبه11:00 تا 13:00
13تحقيقات محلي : چهارشنبه13:00 تا 15:00
14مکانيک خاک و مهندسي پي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
15مکانيک خاک پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
16مكانيك‌خاك‌ : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
17مكانيك‌خاك‌ : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
18ديناميک خاک : چهارشنبه08:00 تا 11:00
19مكانيك‌خاك‌ : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
20مكانيك‌خاك‌ : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00