برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر همايون جهانيان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري : ضلع جنوبي سوله ورزشي قديم
آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري : ضلع جنوبي سوله ورزشي قديم
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري : ضلع جنوبي سوله ورزشي قديم
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري : ضلع جنوبي سوله ورزشي قديم
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
مكانيك‌خاك‌
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مكانيك‌خاك‌ : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه14:00 تا 18:00
1آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : چهارشنبه08:00 تا 13:30
2آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري : ضلع جنوبي سوله ورزشي قديم : چهارشنبه14:00 تا 19:30
3آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : چهارشنبه08:00 تا 13:30
4آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : چهارشنبه08:00 تا 13:30
5آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري : ضلع جنوبي سوله ورزشي قديم : چهارشنبه14:00 تا 19:30
6آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري : ضلع جنوبي سوله ورزشي قديم : چهارشنبه14:00 تا 19:30
7آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري : ضلع جنوبي سوله ورزشي قديم : چهارشنبه14:00 تا 19:30
8مكانيك‌خاك‌ : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه14:00 تا 18:00
9مكانيك‌خاك‌ : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه14:00 تا 18:00