برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر سيد معراج موسوي رسولي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك عمومي
فيزيك عمومي
فيزيك عمومي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
1فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
2فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
3فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
4فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
5فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
6فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
7فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
8فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
9فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
10فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
11فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
12فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
13فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
14فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
15فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
16فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
17فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
18فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
19فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
20فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
21فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
22فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
23فيزيك عمومي (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
24فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
25فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
26فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
27فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
28فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
29فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
30فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
31فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
32فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
33فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
34فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
35فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
36فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
37فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
38فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
39فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
40فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
41فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
42فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
43فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
44فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
45فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
46فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
47فيزيك عمومي (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
48فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
49فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
50فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
51فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
52فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
53فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
54فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
55فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
56فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
57فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
58فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
59فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
60فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
61فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
62فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
63فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
64فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
65فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
66فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
67فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
68فيزيك 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
69فيزيك 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
70فيزيك 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
71فيزيك 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
72فيزيك 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
73فيزيك 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
74فيزيك 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
75فيزيك 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
76فيزيك 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
77فيزيك 1 : دوشنبه08:00 تا 11:00
78فيزيك عمومي : سه شنبه08:00 تا 10:00
79فيزيك عمومي : سه شنبه08:00 تا 10:00
80فيزيك عمومي : سه شنبه08:00 تا 10:00
81فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
82فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
83فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
84فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
85فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
86فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
87فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
88فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
89فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
90فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
91فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00