برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر حامد رحماني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مديريت تحول سازماني
مديريت تحول سازماني
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
توسعه محصول و خدمت
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
روش شناسي علم مديريت
روش شناسي علم مديريت
روش شناسي علم مديريت
روش شناسي علم مديريت
روش شناسي علم مديريت
ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي
ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي
ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي
ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي
ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مديريت تحول سازماني : چهارشنبه15:00 تا 18:00
1مديريت تحول سازماني : چهارشنبه15:00 تا 18:00
2تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : جمعه13:00 تا 15:00
3تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : جمعه13:00 تا 15:00
4تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : جمعه13:00 تا 15:00
5تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : جمعه13:00 تا 15:00
6تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : جمعه13:00 تا 15:00
7تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : جمعه13:00 تا 15:00
8توسعه محصول و خدمت : پنجشنبه15:00 تا 18:00
9مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
10روش شناسي علم مديريت : پنجشنبه19:00 تا 21:00
11روش شناسي علم مديريت : پنجشنبه19:00 تا 21:00
12روش شناسي علم مديريت : پنجشنبه19:00 تا 21:00
13روش شناسي علم مديريت : پنجشنبه19:00 تا 21:00
14روش شناسي علم مديريت : پنجشنبه19:00 تا 21:00
15ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي : جمعه11:00 تا 13:00
16ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي : جمعه11:00 تا 13:00
17ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي : جمعه11:00 تا 13:00
18ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي : جمعه11:00 تا 13:00
19ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي : جمعه11:00 تا 13:00
20نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
21نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
22نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
23نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
24نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00