برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر حامد رحماني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
نظريه هاي سيستمي
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد
روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد
مباني مديريت دولتي
مباني مديريت دولتي
مباني مديريت دولتي
مباني مديريت دولتي
مباني مديريت دولتي
مباني مديريت دولتي
مباني مديريت دولتي
مباني مديريت دولتي
مباني مديريت دولتي
مباني مديريت دولتي
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مباني مديريت دولتي (2)
نظريه هاي مديريت دولتي
نظريه هاي مديريت دولتي
نظريه هاي مديريت دولتي
نظريه هاي مديريت دولتي
نظريه هاي مديريت دولتي
سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0نظريه هاي سيستمي : پنجشنبه17:00 تا 19:00
1روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد : چهارشنبه15:00 تا 17:00
2روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد : چهارشنبه15:00 تا 17:00
3روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد : چهارشنبه15:00 تا 17:00
4روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد : چهارشنبه15:00 تا 17:00
5روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد : چهارشنبه15:00 تا 17:00
6روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد : چهارشنبه15:00 تا 17:00
7روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد : چهارشنبه15:00 تا 17:00
8روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد : چهارشنبه15:00 تا 17:00
9روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد : چهارشنبه15:00 تا 17:00
10روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد : چهارشنبه15:00 تا 17:00
11روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت ورودي جديد : چهارشنبه15:00 تا 17:00
12مباني مديريت دولتي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
13مباني مديريت دولتي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
14مباني مديريت دولتي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
15مباني مديريت دولتي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
16مباني مديريت دولتي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
17مباني مديريت دولتي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
18مباني مديريت دولتي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
19مباني مديريت دولتي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
20مباني مديريت دولتي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
21مباني مديريت دولتي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
22تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
23تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
24تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
25تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
26تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
27تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
28مديريت منابع انساني پيشرفته : يكشنبه13:00 تا 16:00
29مديريت منابع انساني پيشرفته : يكشنبه13:00 تا 16:00
30مباني مديريت دولتي (2) : يكشنبه16:00 تا 18:00
31نظريه هاي مديريت دولتي : پنجشنبه11:00 تا 13:00
32نظريه هاي مديريت دولتي : پنجشنبه11:00 تا 13:00
33نظريه هاي مديريت دولتي : پنجشنبه11:00 تا 13:00
34نظريه هاي مديريت دولتي : پنجشنبه11:00 تا 13:00
35نظريه هاي مديريت دولتي : پنجشنبه11:00 تا 13:00
36سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري : سه شنبه15:00 تا 18:00