برنامه کلاسی ترم 973          آقاي غلامرضا رضائي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0پول و ارز و بانكداري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
1پول و ارز و بانكداري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
2پول و ارز و بانكداري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
3پول و ارز و بانكداري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
4پول و ارز و بانكداري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
5پول و ارز و بانكداري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
6پول و ارز و بانكداري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
7پول و ارز و بانكداري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
8پول و ارز و بانكداري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
9پول و ارز و بانكداري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00