برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر مختار نصيري فارساني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
حرکت شناسي ورزشي
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0حرکت شناسي ورزشي : دوشنبه13:30 تا 19:00
1تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
2تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
3تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
4تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
5تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
6تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
7تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
8تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
9تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
10تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
11تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
12تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
13تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
14تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
15تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
16تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
17تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
18تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
19تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
20تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
21تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
22تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
23تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
24تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
25تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
26تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
27تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
28تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
29تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
30تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
31تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
32تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
33تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
34تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
35تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
36تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
37تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
38تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
39تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
40تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
41تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
42تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
43تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
44تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
45تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
46تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
47تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
48تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
49تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
50تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
51تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
52تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
53تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
54تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
55تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
56تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
57تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00
58تربيت بدني برادران موازي کل دانشگاه : يكشنبه13:30 تا 18:00