برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر حافظه پوردهقان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
انسان و محيط مخصوص دانشجويان ترم دوم و به بعد که اين درس را پاس نکرده اند.
ايرانشناسي مخصوص دانشجويان ترم اول
ايرانشناسي مخصوص دانشجويان ترم اول
ايرانشناسي مخصوص دانشجويان ترم اول
روان شناسي محيطي مخصوص دانشجويان ترم اول ( ورودي مهر98)
آشنايي با معماري جهان مخصوص دانشجويان ترم چهارم
ايرانشناسي مخصوص دانشجويان ترم اول
طراحي معماري (3) مخصوص دانشجويان ترم دوم
طراحي معماري (3) مخصوص دانشجويان ترم دوم
باغ ايراني مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر97)- درس اختياري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0انسان و محيط مخصوص دانشجويان ترم دوم و به بعد که اين درس را پاس نکرده اند. : چهارشنبه08:00 تا 10:00
1ايرانشناسي مخصوص دانشجويان ترم اول : پنجشنبه08:00 تا 10:00
2ايرانشناسي مخصوص دانشجويان ترم اول : سه شنبه16:00 تا 18:00
3ايرانشناسي مخصوص دانشجويان ترم اول : پنجشنبه08:00 تا 10:00
4روان شناسي محيطي مخصوص دانشجويان ترم اول ( ورودي مهر98) : پنجشنبه15:00 تا 17:00
5آشنايي با معماري جهان مخصوص دانشجويان ترم چهارم : سه شنبه18:00 تا 20:00
6ايرانشناسي مخصوص دانشجويان ترم اول : سه شنبه16:00 تا 18:00
7طراحي معماري (3) مخصوص دانشجويان ترم دوم : سه شنبه08:00 تا 12:00 و چهارشنبه14:00 تا 20:00
8باغ ايراني مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر97)- درس اختياري : چهارشنبه10:00 تا 12:00