برنامه کلاسی ترم 983          خانم دكتر حافظه پوردهقان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آشنايي با معماري جهان ترم تابستان
آشنايي با معماري جهان ترم تابستان
آشنايي با معماري جهان ترم تابستان
آشنايي با معماري جهان ترم تابستان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آشنايي با معماري جهان ترم تابستان : يكشنبه13:00 تا 17:00 و سه شنبه13:00 تا 17:00
1آشنايي با معماري جهان ترم تابستان : يكشنبه13:00 تا 17:00 و سه شنبه13:00 تا 17:00