برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر مجيد مجيدي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
روش تحقيق
روش تحقيق
كارگاه اتومکانيك
كارگاه اتومکانيك
كارگاه اتومکانيك
ارتعاشات مكانيكي
سيستمهاي ديناميکي
سيستمهاي ديناميکي
سيستمهاي ديناميکي
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
طراحي بدنه و شاسي خودرو
سيستمهاي ديناميکي
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
كارگاه اتومکانيك 0
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0روش تحقيق : پنجشنبه18:00 تا 20:00
1روش تحقيق : پنجشنبه18:00 تا 20:00
2كارگاه اتومکانيك : دوشنبه15:00 تا 18:00
3كارگاه اتومکانيك : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
4ارتعاشات مكانيكي : سه شنبه15:00 تا 18:00
5سيستمهاي ديناميکي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
6سيستمهاي ديناميکي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
7سيستمهاي ديناميکي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
8كارگاه اتومکانيك 0 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
9كارگاه اتومکانيك 0 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
10كارگاه اتومکانيك 0 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
11طراحي بدنه و شاسي خودرو : چهارشنبه15:00 تا 18:00
12سيستمهاي ديناميکي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
13كارگاه اتومکانيك 0 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
14كارگاه اتومکانيك 0 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
15كارگاه اتومکانيك 0 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
16كارگاه اتومکانيك 0 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
17كارگاه اتومکانيك 0 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
18كارگاه اتومکانيك 0 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
19كارگاه اتومکانيك 0 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
20كارگاه اتومکانيك 0 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
21كارگاه اتومکانيك 0 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
22كارگاه اتومکانيك 0 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
23كارگاه اتومکانيك 0 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00