برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر علي اکبر حسينجاني مياندهي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مكانيك سيالات 2 0
مكانيك سيالات 2 0
ايستايي (2) ترم تابستان
ايستايي (2) ترم تابستان
ايستايي (2) ترم تابستان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مكانيك سيالات 2 0 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
1ايستايي (2) ترم تابستان : يكشنبه15:00 تا 20:30
2ايستايي (2) ترم تابستان : يكشنبه15:00 تا 20:30
3ايستايي (2) ترم تابستان : يكشنبه15:00 تا 20:30