برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر داود قراخاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
1تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
2تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
3تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
4تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
5تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
6تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
7تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
8تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
9تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
10تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
11تحقيق در عمليات (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00