برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر محمد تقي کاظمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تئوري الاستيسيته
تئوري الاستيسيته
تئوري الاستيسيته
مکانيک شکست
مکانيک شکست
مکانيک شکست
مکانيک شکست
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تئوري الاستيسيته : پنجشنبه08:00 تا 11:00
1تئوري الاستيسيته : پنجشنبه08:00 تا 11:00
2تئوري الاستيسيته : پنجشنبه08:00 تا 11:00
3مکانيک شکست : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
4مکانيک شکست : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00