برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر سيداميد شهدي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آز سيستم هاي ديجيتال 2
آز سيستم هاي ديجيتال 2
آز سيستم هاي ديجيتال 2
آز سيستم هاي ديجيتال 2
آز سيستم هاي ديجيتال 2
سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655
سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655
سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655
سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655
سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655
سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655
سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655
سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655
سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655
سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
معماري کامپيوتر موازي 144
معماري کامپيوتر موازي 144
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه نويسي كامپيوتر
آزمايشگاه باليني (1) محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق105
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه نويسي كامپيوتر
برنامه نويسي كامپيوتر
آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2
آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2
آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2
آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2
آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2
آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2
آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2
آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2
آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2
آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2
آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آز سيستم هاي ديجيتال 2 : دوشنبه11:00 تا 13:00
1آز سيستم هاي ديجيتال 2 : دوشنبه11:00 تا 13:00
2آز سيستم هاي ديجيتال 2 : دوشنبه11:00 تا 13:00
3آز سيستم هاي ديجيتال 2 : دوشنبه11:00 تا 13:00
4آز سيستم هاي ديجيتال 2 : دوشنبه11:00 تا 13:00
5سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
6سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
7سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
8سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
9سيستم هاي ديجيتال 2 موازي ميکروپروسسور 1 رشته 655 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
10مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
11مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
12مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
13مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
14مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
15مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
16مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
17مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
18مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
19مدارهاي منطقي كامپيوتر امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
20معماري کامپيوتر موازي 144 : دوشنبه08:00 تا 10:00
21معماري کامپيوتر موازي 144 : چهارشنبه13:00 تا 15:00
22برنامه نويسي كامپيوتر : سه شنبه08:00 تا 11:00
23برنامه نويسي كامپيوتر : سه شنبه08:00 تا 11:00
24برنامه نويسي كامپيوتر : سه شنبه08:00 تا 11:00
25برنامه نويسي كامپيوتر : سه شنبه08:00 تا 11:00
26برنامه نويسي كامپيوتر : سه شنبه08:00 تا 11:00
27برنامه نويسي كامپيوتر : سه شنبه08:00 تا 11:00
28برنامه نويسي كامپيوتر : سه شنبه08:00 تا 11:00
29برنامه نويسي كامپيوتر : سه شنبه08:00 تا 11:00
30برنامه نويسي كامپيوتر : سه شنبه08:00 تا 11:00
31آزمايشگاه باليني (1) محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق105 : چهارشنبه11:00 تا 13:00
32برنامه نويسي كامپيوتر : دوشنبه18:00 تا 21:00
33برنامه نويسي كامپيوتر : دوشنبه18:00 تا 21:00
34برنامه نويسي كامپيوتر : دوشنبه18:00 تا 21:00
35آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
36آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
37آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
38آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
39آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
40آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
41آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
42آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
43آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
44آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
45آزمايشگاه الكترونيك 1 محل تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي اتاق101/2 : دوشنبه15:00 تا 18:00