برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر الميرا مشايخي نظام آبادي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
اصول حسابداري (1)
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت
مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت
مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
تحقيق در عمليات
تحقيق در عمليات
تحقيق در عمليات
تحقيق در عمليات
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0روش‌ تحقيق‌ : چهارشنبه08:00 تا 10:00
1روش‌ تحقيق‌ : چهارشنبه08:00 تا 10:00
2مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 12:00
3مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 12:00
4مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 12:00
5اصول حسابداري (1) : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
6اصول حسابداري (1) : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
7اصول حسابداري (1) : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
8اصول حسابداري (1) : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
9اصول حسابداري (1) : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
10اصول حسابداري (1) : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
11اصول حسابداري (1) : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
12روش‌ تحقيق‌ : سه شنبه15:00 تا 18:00
13روش‌ تحقيق‌ : سه شنبه15:00 تا 18:00
14روش‌ تحقيق‌ : سه شنبه15:00 تا 18:00
15روش‌ تحقيق‌ : سه شنبه15:00 تا 18:00
16روش‌ تحقيق‌ : سه شنبه15:00 تا 18:00
17روش‌ تحقيق‌ : سه شنبه15:00 تا 18:00
18روش‌ تحقيق‌ : سه شنبه15:00 تا 18:00
19روش‌ تحقيق‌ : سه شنبه15:00 تا 18:00
20روش‌ تحقيق‌ : سه شنبه15:00 تا 18:00
21روش‌ تحقيق‌ : سه شنبه15:00 تا 18:00
22روش‌ تحقيق‌ : سه شنبه15:00 تا 18:00
23مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت : سه شنبه08:00 تا 11:00
24مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت : سه شنبه08:00 تا 11:00
25مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت : سه شنبه08:00 تا 11:00
26سيستمهاي اطلاعاتي مديريت : چهارشنبه10:00 تا 12:00
27سيستمهاي اطلاعاتي مديريت : چهارشنبه10:00 تا 12:00
28سيستمهاي اطلاعاتي مديريت : چهارشنبه10:00 تا 12:00
29سيستمهاي اطلاعاتي مديريت : چهارشنبه10:00 تا 12:00
30سيستمهاي اطلاعاتي مديريت : چهارشنبه10:00 تا 12:00
31سيستمهاي اطلاعاتي مديريت : چهارشنبه10:00 تا 12:00
32تحقيق در عمليات : چهارشنبه14:00 تا 17:00
33تحقيق در عمليات : چهارشنبه14:00 تا 17:00
34تحقيق در عمليات : چهارشنبه14:00 تا 17:00
35تحقيق در عمليات : چهارشنبه14:00 تا 17:00
36مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : چهارشنبه17:00 تا 21:00
37مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : چهارشنبه17:00 تا 21:00
38مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : چهارشنبه17:00 تا 21:00