برنامه کلاسی ترم 983          خانم دكتر الميرا مشايخي نظام آبادي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه08:00 تا 12:00
1كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه08:00 تا 12:00
2كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه08:00 تا 12:00
3كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه08:00 تا 12:00
4كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه08:00 تا 12:00
5كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه08:00 تا 12:00
6كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه08:00 تا 12:00
7كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه08:00 تا 12:00
8كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه08:00 تا 12:00
9كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه08:00 تا 12:00
10كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه08:00 تا 12:00