برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر پوريا حاجي کريمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
برنامه‌نويسي‌كامپيوتر
برنامه‌نويسي‌كامپيوتر
برنامه‌نويسي‌كامپيوتر
برنامه‌نويسي‌كامپيوتر
روسازي‌راه‌
روسازي‌راه‌
مهندسي‌ ترابري‌
مهندسي‌ ترابري‌
راهسازي و روسازي
برنامه‌نويسي‌كامپيوتر
برنامه‌نويسي‌كامپيوتر
برنامه‌نويسي‌كامپيوتر
برنامه‌نويسي‌كامپيوتر
روسازي‌راه‌
روسازي‌راه‌
روسازي‌راه‌
مهندسي‌ ترابري‌
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0برنامه‌نويسي‌كامپيوتر : دوشنبه15:00 تا 18:00
1برنامه‌نويسي‌كامپيوتر : دوشنبه15:00 تا 18:00
2برنامه‌نويسي‌كامپيوتر : دوشنبه18:00 تا 21:00
3برنامه‌نويسي‌كامپيوتر : دوشنبه18:00 تا 21:00
4روسازي‌راه‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
5روسازي‌راه‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
6مهندسي‌ ترابري‌ : يكشنبه17:00 تا 19:00
7مهندسي‌ ترابري‌ : يكشنبه17:00 تا 19:00
8راهسازي و روسازي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
9برنامه‌نويسي‌كامپيوتر : دوشنبه18:00 تا 21:00
10برنامه‌نويسي‌كامپيوتر : دوشنبه15:00 تا 18:00
11برنامه‌نويسي‌كامپيوتر : دوشنبه15:00 تا 18:00
12برنامه‌نويسي‌كامپيوتر : دوشنبه18:00 تا 21:00
13روسازي‌راه‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
14روسازي‌راه‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
15روسازي‌راه‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
16مهندسي‌ ترابري‌ : يكشنبه17:00 تا 19:00