برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر پوريا حاجي کريمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
روسازي‌راه‌
روسازي‌راه‌
روسازي‌راه‌
روسازي‌راه‌
روسازي‌راه‌
روسازي‌راه‌
مهندسي‌ ترابري‌
مهندسي‌ ترابري‌
مهندسي‌ ترابري‌
مهندسي‌ ترابري‌
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0روسازي‌راه‌ : سه شنبه08:00 تا 13:30
1روسازي‌راه‌ : سه شنبه08:00 تا 13:30
2روسازي‌راه‌ : سه شنبه08:00 تا 13:30
3روسازي‌راه‌ : سه شنبه08:00 تا 13:30
4روسازي‌راه‌ : سه شنبه08:00 تا 13:30
5روسازي‌راه‌ : سه شنبه08:00 تا 13:30
6مهندسي‌ ترابري‌ : سه شنبه14:00 تا 19:30
7مهندسي‌ ترابري‌ : سه شنبه14:00 تا 19:30
8مهندسي‌ ترابري‌ : سه شنبه14:00 تا 19:30
9مهندسي‌ ترابري‌ : سه شنبه14:00 تا 19:30