برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر مهرداد عابدي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته
بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته
بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته
بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته
بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته
توزيع انرژي الکتريکي موازي ارشد 133
توزيع انرژي الکتريکي موازي ارشد 133
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 11:00
1بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 11:00
2بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 11:00
3بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 11:00
4بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 11:00
5توزيع انرژي الکتريکي موازي ارشد 133 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00