برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر سيدحسين حسينيان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
بازار برق موازي دکتري 106
بازار برق موازي دکتري 106
بازار برق موازي دکتري 106
بازار برق موازي دکتري 106
بازار برق موازي دکتري 106
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0بازار برق موازي دکتري 106 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
1بازار برق موازي دکتري 106 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
2بازار برق موازي دکتري 106 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
3بازار برق موازي دکتري 106 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
4بازار برق موازي دکتري 106 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
5سمينار قدرت گروه تمديدي دو ترمه (ارائه بهمن 1399) : نامشخص00:00 تا 00:00
6سمينار قدرت گروه تمديدي دو ترمه (ارائه بهمن 1399) : نامشخص00:00 تا 00:00
7سمينار قدرت گروه تمديدي دو ترمه (ارائه بهمن 1399) : نامشخص00:00 تا 00:00
8سمينار قدرت گروه تمديدي دو ترمه (ارائه بهمن 1399) : نامشخص00:00 تا 00:00
9سمينار قدرت گروه تمديدي دو ترمه (ارائه بهمن 1399) : نامشخص00:00 تا 00:00