برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر سيدحسين حسينيان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
هماهنگي عايقي و حفاظت در برابر اضافه ولتاژها
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0سمينار قدرت گروه تمديدي يک ترمه (ارائه بهمن 1398 ) : نامشخص00:00 تا 00:00
1سمينار قدرت گروه تمديدي يک ترمه (ارائه بهمن 1398 ) : نامشخص00:00 تا 00:00
2سمينار قدرت گروه تمديدي يک ترمه (ارائه بهمن 1398 ) : نامشخص00:00 تا 00:00
3سمينار قدرت گروه تمديدي يک ترمه (ارائه بهمن 1398 ) : نامشخص00:00 تا 00:00
4سمينار قدرت گروه تمديدي يک ترمه (ارائه بهمن 1398 ) : نامشخص00:00 تا 00:00
5هماهنگي عايقي و حفاظت در برابر اضافه ولتاژها : پنجشنبه08:00 تا 11:00