برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر روزبه بالونژادنوري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت
ارزشيابي عملکرد دولت در اجراي پروژه هاي عمراني
اقتصاد اطلاعات
اقتصاد اطلاعات
اقتصاد اطلاعات
اقتصاد اطلاعات
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه10:00 تا 12:00
1اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه10:00 تا 12:00
2اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه10:00 تا 12:00
3اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه10:00 تا 12:00
4اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه10:00 تا 12:00
5اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه10:00 تا 12:00
6اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه10:00 تا 12:00
7اقتصاد خرد : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
8اقتصاد خرد : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
9اقتصاد خرد : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
10اقتصاد خرد : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
11اقتصاد خرد : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
12اقتصاد خرد : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
13اقتصاد خرد : يكشنبه16:00 تا 19:00
14اقتصاد خرد : يكشنبه16:00 تا 19:00
15اقتصاد خرد : يكشنبه16:00 تا 19:00
16اقتصاد خرد : يكشنبه16:00 تا 19:00
17اقتصاد خرد : يكشنبه16:00 تا 19:00
18اقتصاد خرد : يكشنبه16:00 تا 19:00
19اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت : جمعه08:00 تا 10:00
20ارزشيابي عملکرد دولت در اجراي پروژه هاي عمراني : پنجشنبه15:00 تا 17:00
21اقتصاد اطلاعات : پنجشنبه08:00 تا 10:00
22اقتصاد اطلاعات : پنجشنبه08:00 تا 10:00
23اقتصاد اطلاعات : پنجشنبه08:00 تا 10:00
24اقتصاد اطلاعات : پنجشنبه08:00 تا 10:00