برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر روزبه بالونژادنوري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ماليه عمومي
مديريت سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
ارزيابي طرحهاي اقتصادي
ارزيابي طرحهاي اقتصادي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ماليه عمومي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
1مديريت سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات : پنجشنبه10:00 تا 12:00
2پول و ارز و بانكداري : يكشنبه14:00 تا 17:00
3پول و ارز و بانكداري : يكشنبه14:00 تا 17:00
4پول و ارز و بانكداري : يكشنبه14:00 تا 17:00
5پول و ارز و بانكداري : يكشنبه14:00 تا 17:00
6پول و ارز و بانكداري : يكشنبه14:00 تا 17:00
7اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
8اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
9اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
10اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
11اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
12اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
13اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
14اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
15اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
16اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
17اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
18توسعه اقتصادي و برنامه ريزي : يكشنبه17:00 تا 20:00
19توسعه اقتصادي و برنامه ريزي : يكشنبه17:00 تا 20:00
20توسعه اقتصادي و برنامه ريزي : يكشنبه17:00 تا 20:00
21توسعه اقتصادي و برنامه ريزي : يكشنبه17:00 تا 20:00
22توسعه اقتصادي و برنامه ريزي : يكشنبه17:00 تا 20:00
23ارزيابي طرحهاي اقتصادي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
24ارزيابي طرحهاي اقتصادي : پنجشنبه08:00 تا 10:00