برنامه کلاسی ترم 983          آقاي دكتر اسلام رجبعلي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
حقوق جزاي اختصاصي (3)جرايم عليه تماميت جسماني اشخا
حقوق جزاي اختصاصي (3)جرايم عليه تماميت جسماني اشخا
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0حقوق جزاي اختصاصي (3)جرايم عليه تماميت جسماني اشخا : سه شنبه13:00 تا 21:00
1حقوق جزاي اختصاصي (3)جرايم عليه تماميت جسماني اشخا : سه شنبه13:00 تا 21:00