برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر اسلام رجبعلي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
حقوق جزاي اختصاصي (1)
حقوق جزاي اختصاصي (1)
حقوق جزاي اختصاصي (2)جرايم عليه مصالح عمومي کشور
حقوق جزاي اختصاصي (2)جرايم عليه مصالح عمومي کشور
کليات حقوق جزا
کليات حقوق جزا
ادله اثبات دعوي
ادله اثبات دعوي
آئين دادرسي کيفري (2)
آئين دادرسي کيفري (2)
آئين دادرسي کيفري (2)
آئين دادرسي کيفري (2)
آئين دادرسي کيفري (2)
آئين دادرسي کيفري (2)
آئين دادرسي کيفري (2)
آئين دادرسي کيفري (2)
حقوق جزاي اختصاصي (2)
حقوق جزاي اختصاصي (2)
حقوق جزاي اختصاصي (3)
حقوق جزاي اختصاصي (3)
حقوق جزاي اختصاصي (1)جرايم عليه اموال و مالکيت
حقوق جزاي اختصاصي (1)جرايم عليه اموال و مالکيت
حقوق جزاي عمومي (3)
حقوق جزاي عمومي (3)
حقوق جزاي عمومي (3)
حقوق جزاي عمومي (3)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0حقوق جزاي اختصاصي (1) : يكشنبه14:00 تا 17:00
1حقوق جزاي اختصاصي (1) : يكشنبه14:00 تا 17:00
2حقوق جزاي اختصاصي (2)جرايم عليه مصالح عمومي کشور : يكشنبه08:00 تا 10:00
3حقوق جزاي اختصاصي (2)جرايم عليه مصالح عمومي کشور : يكشنبه08:00 تا 10:00
4کليات حقوق جزا : سه شنبه11:00 تا 12:00
5کليات حقوق جزا : سه شنبه11:00 تا 12:00
6ادله اثبات دعوي : دوشنبه10:00 تا 12:00
7ادله اثبات دعوي : دوشنبه10:00 تا 12:00
8آئين دادرسي کيفري (2) : دوشنبه16:00 تا 17:00
9آئين دادرسي کيفري (2) : دوشنبه16:00 تا 17:00
10آئين دادرسي کيفري (2) : دوشنبه16:00 تا 17:00
11آئين دادرسي کيفري (2) : دوشنبه16:00 تا 17:00
12آئين دادرسي کيفري (2) : يكشنبه17:00 تا 18:00
13آئين دادرسي کيفري (2) : يكشنبه17:00 تا 18:00
14آئين دادرسي کيفري (2) : يكشنبه17:00 تا 18:00
15آئين دادرسي کيفري (2) : يكشنبه17:00 تا 18:00
16حقوق جزاي اختصاصي (2) : دوشنبه17:00 تا 19:00
17حقوق جزاي اختصاصي (2) : دوشنبه17:00 تا 19:00
18حقوق جزاي اختصاصي (3) : يكشنبه10:00 تا 12:00
19حقوق جزاي اختصاصي (3) : يكشنبه10:00 تا 12:00
20حقوق جزاي اختصاصي (1)جرايم عليه اموال و مالکيت : دوشنبه14:00 تا 16:00
21حقوق جزاي اختصاصي (1)جرايم عليه اموال و مالکيت : دوشنبه14:00 تا 16:00
22حقوق جزاي عمومي (3) : سه شنبه13:00 تا 15:00
23حقوق جزاي عمومي (3) : سه شنبه13:00 تا 15:00
24حقوق جزاي عمومي (3) : سه شنبه13:00 تا 15:00
25حقوق جزاي عمومي (3) : سه شنبه13:00 تا 15:00