برنامه کلاسی ترم 983          خانم دكتر اکرم شريفي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
غذاهاي فراسودمند
غذاهاي فراسودمند
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 17:00 و سه شنبه08:00 تا 12:00 و سه شنبه13
1غذاهاي فراسودمند : يك