برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر اکرم شريفي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
خواص فيزيکي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اول مي باشد
عمليات واحد پيشرفته مخصوص دانشجويان ترم اول و ترم سوم مي باشد
اصول مهندسي صنايع غذائي (2)
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول مهندسي صنايع غذائي (2)
غذاهاي فراسودمند
خواص فيزيکي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اول مي باشد
اصول مهندسي صنايع غذائي (2)
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0خواص فيزيکي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اول مي باشد : پنجشنبه08:00 تا 12:00
1عمليات واحد پيشرفته مخصوص دانشجويان ترم اول و ترم سوم مي باشد : پنجشنبه13:00 تا 16:00
2اصول مهندسي صنايع غذائي (2) : سه شنبه13:00 تا 16:00
3اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي : سه شنبه08:00 تا 12:00
4اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي : سه شنبه08:00 تا 12:00
5اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي : چهارشنبه15:00 تا 19:00
6اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي : چهارشنبه15:00 تا 19:00
7اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي : سه شنبه08:00 تا 12:00
8اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي : چهارشنبه15:00 تا 19:00
9اصول مهندسي صنايع غذائي (2) : سه شنبه13:00 تا 16:00
10غذاهاي فراسودمند : پنجشنبه16:00 تا 18:00
11خواص فيزيکي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اول مي باشد : پنجشنبه08:00 تا 12:00
12اصول مهندسي صنايع غذائي (2) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
13اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي : چهارشنبه15:00 تا 19:00
14اصول طراحي کارخانجات صنايع غذايي : سه شنبه08:00 تا 12:00