برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر محمود موسوي مشهدي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مقاومت مصالح 2 0
روش اجزاء محدود 1 0
روش اجزاء محدود 1 0
روش اجزاء محدود 1 0
روش اجزاء محدود 1 0
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مقاومت مصالح 2 0 : پنجشنبه08:00 تا 10:00
1روش اجزاء محدود 1 0 : پنجشنبه15:00 تا 18:00
2روش اجزاء محدود 1 0 : پنجشنبه15:00 تا 18:00
3روش اجزاء محدود 1 0 : پنجشنبه15:00 تا 18:00
4روش اجزاء محدود 1 0 : پنجشنبه15:00 تا 18:00