برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر فرشاد کوثري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ترموديناميك 1
انتقال حرارت تشعشع
انتقال حرارت تشعشع
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ترموديناميك 1 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
1انتقال حرارت تشعشع : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00