برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر کيومرث بيگلر
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
حسابداري بخش عمومي
حسابداري بخش عمومي
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
پژوهش در کنترل هاي داخلي و ريسک
پژوهش در کنترل هاي داخلي و ريسک
حسابداري بخش عمومي
حسابداري بخش عمومي
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0حسابداري بخش عمومي : جمعه14:00 تا 17:00
1حسابداري بخش عمومي : جمعه14:00 تا 17:00
2سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري : چهارشنبه08:00 تا 10:00
3پژوهش در کنترل هاي داخلي و ريسک : پنجشنبه08:00 تا 10:00
4پژوهش در کنترل هاي داخلي و ريسک : پنجشنبه10:00 تا 12:00
5حسابداري بخش عمومي : چهارشنبه10:00 تا 13:00
6حسابداري بخش عمومي : چهارشنبه10:00 تا 13:00
7حسابرسي (2) : سه شنبه08:00 تا 12:00
8حسابرسي (2) : سه شنبه08:00 تا 12:00
9حسابرسي (2) : سه شنبه08:00 تا 12:00
10حسابرسي (2) : سه شنبه14:00 تا 18:00
11حسابرسي (2) : سه شنبه14:00 تا 18:00
12حسابرسي (2) : سه شنبه14:00 تا 18:00
13حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري : پنجشنبه17:00 تا 20:00
14حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري : پنجشنبه17:00 تا 20:00
15حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري : پنجشنبه17:00 تا 20:00
16حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
17حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
18حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00