برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر رعنا رضايي سپاسي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع در اير
کارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو و خانواده
کارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو و خانواده
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع در اير
کارگاه ايمني مددجو
کارگاه ايمني مددجو
اصول و مهارت هاي پرستاري
اصول و مهارت هاي پرستاري
اصول و مهارت هاي پرستاري
اصول و مهارت هاي پرستاري
اصول و مهارت هاي پرستاري
اصول و مهارت هاي پرستاري
اصول و مهارت هاي پرستاري
اصول و مهارت هاي پرستاري
اصول و مهارت هاي پرستاري
اصول و مهارت هاي پرستاري
اصول و مهارت هاي پرستاري
اصول و مهارت هاي پرستاري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع در اير : يكشنبه08:30 تا 09:30
1کارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو و خانواده : سه شنبه18:00 تا 18:15
2کارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو و خانواده : سه شنبه18:00 تا 18:15
3اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي : دوشنبه08:00 تا 09:00 و دوشنبه09:00 تا 10:00
4اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي : دوشنبه08:00 تا 09:00 و دوشنبه10:00 تا 11:00
5اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي : دوشنبه08:00 تا 09:00 و دوشنبه09:00 تا 10:00
6اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي : دوشنبه08:00 تا 09:00 و دوشنبه10:00 تا 11:00
7اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع در اير : يكشنبه08:30 تا 09:30
8کارگاه ايمني مددجو : يكشنبه19:00 تا 19:15
9کارگاه ايمني مددجو : يكشنبه19:00 تا 19:15
10اصول و مهارت هاي پرستاري : دوشنبه15:00 تا 17:30 و سه شنبه15:00 تا 16:30 و چهارشنبه16:30 تا 18:00
11اصول و مهارت هاي پرستاري : دوشنبه15:00 تا 17:30 و سه شنبه16:30 تا 18:00 و چهارشنبه15:00 تا 16:30
12اصول و مهارت هاي پرستاري : دوشنبه15:00 تا 17:30 و سه شنبه15:00 تا 16:30 و چهارشنبه16:30 تا 18:00
13اصول و مهارت هاي پرستاري : دوشنبه15:00 تا 17:30 و سه شنبه16:30 تا 18:00 و چهارشنبه15:00 تا 16:30