برنامه کلاسی ترم 991          خانم دكتر رعنا رضايي سپاسي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
پرستاري بزرگسالان/سالمندان (1)
پرستاري بزرگسالان/سالمندان (1)
پرستاري بزرگسالان/سالمندان (1)
پرستاري بزرگسالان/سالمندان (1)
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي
کارگاه ايمني مددجو
کارگاه ايمني مددجو
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي : يكشنبه16:30 تا 17:30 و يكشنبه17:30 تا 18:30
1اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي : يكشنبه16:30 تا 17:30 و يكشنبه18:30 تا 19:30
2پرستاري بزرگسالان/سالمندان (1) : سه شنبه17:30 تا 18:30 و پنجشنبه08:30 تا 10:30
3پرستاري بزرگسالان/سالمندان (1) : سه شنبه17:30 تا 18:30 و پنجشنبه08:30 تا 10:30
4اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي : يكشنبه16:30 تا 17:30 و يكشنبه17:30 تا 18:30
5اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي : يكشنبه16:30 تا 17:30 و يكشنبه18:30 تا 19:30
6کارگاه ايمني مددجو : دوشنبه18:30 تا 18:45
7کارگاه ايمني مددجو : دوشنبه18:30 تا 18:45