برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر افسانه محمدي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
بررسي وضعيت سلامت ورودي99
بررسي وضعيت سلامت ورودي99
بررسي وضعيت سلامت ورودي99
بررسي وضعيت سلامت ورودي99
بررسي وضعيت سلامت ورودي99
بررسي وضعيت سلامت ورودي99
بررسي وضعيت سلامت ورودي99
بررسي وضعيت سلامت ورودي99
مراقبت هاي پرستاري در منزل
مراقبت هاي پرستاري در منزل
مراقبت هاي پرستاري در منزل
مراقبت هاي پرستاري در منزل
کارگاه آموزش به مددجو و خانواده
کارگاه آموزش به مددجو و خانواده
مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه
مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه
مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه
مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0بررسي وضعيت سلامت ورودي99 : دوشنبه14:00 تا 15:00 و پنجشنبه15:30 تا 16:00
1بررسي وضعيت سلامت ورودي99 : دوشنبه14:00 تا 15:00 و پنجشنبه15:30 تا 16:00
2بررسي وضعيت سلامت ورودي99 : دوشنبه15:00 تا 16:00 و پنجشنبه15:30 تا 16:00
3بررسي وضعيت سلامت ورودي99 : دوشنبه15:00 تا 16:00 و پنجشنبه15:30 تا 16:00
4مراقبت هاي پرستاري در منزل : دوشنبه08:00 تا 09:30 و دوشنبه09:30 تا 10:30
5مراقبت هاي پرستاري در منزل : دوشنبه08:00 تا 09:30 و دوشنبه09:30 تا 10:30
6کارگاه آموزش به مددجو و خانواده : يكشنبه15:00 تا 15:15
7کارگاه آموزش به مددجو و خانواده : يكشنبه15:00 تا 15:15
8مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه12:30 تا 14:00
9مراقبتهاي جامع پرستاري در بخشهاي ويژه : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه12:30 تا 14:00