برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر محمد رضا کيوان پور
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مفاهيم پيشرفته در نرم افزار 1
مفاهيم پيشرفته در نرم افزار 1
معماري نرم افزار
معماري نرم افزار
معماري نرم افزار
معماري نرم افزار
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مفاهيم پيشرفته در نرم افزار 1 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
1مفاهيم پيشرفته در نرم افزار 1 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
2معماري نرم افزار : چهارشنبه08:00 تا 11:00
3معماري نرم افزار : چهارشنبه08:00 تا 11:00
4معماري نرم افزار : چهارشنبه08:00 تا 11:00
5معماري نرم افزار : چهارشنبه08:00 تا 11:00