برنامه کلاسی ترم 981          خانم فاطمه عظيمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
رياضي عمومي1 وروديهاي جديد
رياضي عمومي1 وروديهاي جديد
رياضي پيش دانشگاهي وروديهاي جديد
رياضي پيش دانشگاهي وروديهاي جديد
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
رياضي عمومي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0رياضي عمومي1 وروديهاي جديد : چهارشنبه08:00 تا 11:00
1رياضي عمومي1 وروديهاي جديد : دوشنبه08:00 تا 11:00
2رياضي پيش دانشگاهي وروديهاي جديد : يكشنبه11:00 تا 13:00
3رياضي پيش دانشگاهي وروديهاي جديد : دوشنبه11:00 تا 13:00
4رياضي عمومي : يكشنبه08:00 تا 11:00
5رياضي عمومي : يكشنبه08:00 تا 11:00
6رياضي عمومي : يكشنبه08:00 تا 11:00
7رياضي عمومي : يكشنبه08:00 تا 11:00
8رياضي عمومي : يكشنبه08:00 تا 11:00
9رياضي عمومي : يكشنبه08:00 تا 11:00
10رياضي عمومي : يكشنبه08:00 تا 11:00
11رياضي عمومي : يكشنبه08:00 تا 11:00
12رياضي عمومي : يكشنبه08:00 تا 11:00
13رياضي عمومي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
14رياضي عمومي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
15رياضي عمومي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
16رياضي عمومي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
17رياضي عمومي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
18رياضي عمومي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
19رياضي عمومي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
20رياضي عمومي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
21رياضي عمومي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00