برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر حسين کاظمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مسائل جاري حسابداري
حسابداري مديريت
حسابداري مديريت
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
مباني حسابداري مديريت
مباني حسابداري مديريت
مباني حسابداري مديريت
مباني حسابداري مديريت
مباني حسابداري مديريت
مباني حسابداري مديريت
حسابداري پيشرفته (1)
حسابداري پيشرفته (1)
حسابداري پيشرفته (1)
حسابداري پيشرفته (1)
بررسي موارد خاص در حسابداري
مباحث جاري در حسابداري
مباحث جاري در حسابداري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مسائل جاري حسابداري : چهارشنبه15:00 تا 17:00
1حسابداري مديريت : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
2حسابداري ميانه (2) : يكشنبه08:00 تا 12:00
3حسابداري ميانه (2) : يكشنبه08:00 تا 12:00
4حسابداري ميانه (2) : يكشنبه08:00 تا 12:00
5حسابداري ميانه (2) : يكشنبه08:00 تا 12:00
6حسابداري ميانه (2) : يكشنبه08:00 تا 12:00
7حسابداري ميانه (2) : يكشنبه08:00 تا 12:00
8مباني حسابداري مديريت : دوشنبه15:00 تا 18:00
9مباني حسابداري مديريت : دوشنبه15:00 تا 18:00
10مباني حسابداري مديريت : دوشنبه15:00 تا 18:00
11مباني حسابداري مديريت : دوشنبه15:00 تا 18:00
12مباني حسابداري مديريت : دوشنبه15:00 تا 18:00
13مباني حسابداري مديريت : دوشنبه15:00 تا 18:00
14حسابداري پيشرفته (1) : دوشنبه08:00 تا 12:00
15حسابداري پيشرفته (1) : دوشنبه08:00 تا 12:00
16حسابداري پيشرفته (1) : سه شنبه08:00 تا 12:00
17حسابداري پيشرفته (1) : سه شنبه08:00 تا 12:00
18بررسي موارد خاص در حسابداري : سه شنبه17:00 تا 19:00
19مباحث جاري در حسابداري : يكشنبه15:00 تا 17:00
20مباحث جاري در حسابداري : يكشنبه15:00 تا 17:00