برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر حسين کاظمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
بررسي موارد خاص در حسابداري
بررسي موارد خاص در حسابداري
مسائل جاري حسابداري
حسابداري مديريت
تئوري هاي مالي و سرمايه گذاري
مباحث جاري در حسابداري
مباحث جاري در حسابداري
مباني حسابداري مديريت
مباني حسابداري مديريت
مباني حسابداري مديريت
مباني حسابداري مديريت
مباني حسابداري مديريت
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0بررسي موارد خاص در حسابداري : چهارشنبه16:00 تا 18:00
1بررسي موارد خاص در حسابداري : چهارشنبه16:00 تا 18:00
2مسائل جاري حسابداري : چهارشنبه08:00 تا 10:00
3حسابداري مديريت : جمعه14:00 تا 16:00
4تئوري هاي مالي و سرمايه گذاري : پنجشنبه14:00 تا 16:00
5مباحث جاري در حسابداري : دوشنبه15:00 تا 17:00
6مباحث جاري در حسابداري : دوشنبه15:00 تا 17:00
7مباني حسابداري مديريت : يكشنبه15:00 تا 18:00
8مباني حسابداري مديريت : يكشنبه15:00 تا 18:00
9مباني حسابداري مديريت : يكشنبه15:00 تا 18:00
10مباني حسابداري مديريت : يكشنبه15:00 تا 18:00
11مباني حسابداري مديريت : يكشنبه15:00 تا 18:00
12حسابداري ميانه (2) : دوشنبه08:00 تا 12:00
13حسابداري ميانه (2) : دوشنبه08:00 تا 12:00
14حسابداري ميانه (2) : دوشنبه08:00 تا 12:00
15حسابداري ميانه (2) : دوشنبه08:00 تا 12:00
16حسابداري ميانه (2) : دوشنبه08:00 تا 12:00
17حسابداري ميانه (2) : دوشنبه08:00 تا 12:00