برنامه کلاسی ترم 983          آقاي دكتر حسين کاظمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0حسابداري موارد خاص : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 17:00
1حسابداري موارد خاص : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 17:00
2حسابداري موارد خاص : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 17:00
3حسابداري موارد خاص : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 17:00