برنامه کلاسی ترم 991          آقاي دكتر حسين کاظمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
تئوري هاي مالي و سرمايه گذاري
مسائل جاري حسابداري
تئوري حسابداري 1
تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري
حسابداري موارد خاص
حسابداري صنعتي (3)
حسابداري صنعتي (3)
حسابداري صنعتي (3)
حسابداري صنعتي (3)
حسابداري موارد خاص
حسابداري موارد خاص
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0حسابداري موارد خاص : سه شنبه08:00 تا 10:00
1حسابداري موارد خاص : سه شنبه08:00 تا 10:00
2حسابداري موارد خاص : سه شنبه08:00 تا 10:00
3حسابداري موارد خاص : سه شنبه08:00 تا 10:00
4حسابداري موارد خاص : سه شنبه10:00 تا 12:00
5حسابداري موارد خاص : سه شنبه10:00 تا 12:00
6حسابداري موارد خاص : سه شنبه10:00 تا 12:00
7حسابداري موارد خاص : سه شنبه10:00 تا 12:00
8حسابداري ميانه (2) : يكشنبه15:00 تا 19:00
9حسابداري ميانه (2) : يكشنبه15:00 تا 19:00
10حسابداري ميانه (2) : يكشنبه15:00 تا 19:00
11حسابداري ميانه (2) : يكشنبه15:00 تا 19:00
12تئوري هاي مالي و سرمايه گذاري : پنجشنبه14:00 تا 16:00
13مسائل جاري حسابداري : سه شنبه17:00 تا 19:00
14تئوري حسابداري 1 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
15تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري : چهارشنبه16:00 تا 18:00
16حسابداري موارد خاص : سه شنبه08:00 تا 10:00
17حسابداري صنعتي (3) : يكشنبه08:00 تا 12:00
18حسابداري صنعتي (3) : يكشنبه08:00 تا 12:00
19حسابداري صنعتي (3) : دوشنبه08:00 تا 12:00
20حسابداري صنعتي (3) : دوشنبه08:00 تا 12:00
21حسابداري موارد خاص : سه شنبه10:00 تا 12:00
22حسابداري موارد خاص : سه شنبه08:00 تا 10:00