فرمهاي پژوهشي

  

فرم پيشنهاد طرح پژوهشي کتاب‌محور

فرم پرونده پژوهشي اساتيد

فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزيده توسط دانشگاههاو موسسات پژوهشي تابعه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

  

فرم شرکت کنفرانس

فرم شماره يك : مشخصات مولف / مترجم

   فرم صفر پژوهشي
   گزارش سفر
فرمت تدوين کتب مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين
تکميل فرم الف (مشخصات مولف) و تحويل نسخه پرينت شده به دفتر مرکز انتشارات علمي دانشگاه