معاونت توسعه و مدیریت منابع


آقاي دکتر اسماعيل زينالي خسرقي از سال 1384 به عنوان معاون آموزشي دانشگاه فعاليت مي نمايد.
ايشان داراي مدرک تحصيلي دكتري تخصصي معماري كامپيوتر از دانشگاه علوم و تحقيقات مي باشد و مدرک كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه علوم و تحقيقات در رشته كامپيوتر - گرايش معماري كامپيوتر اخذ نموده است . همچنين مدرك كارشناسي ايشان در رشته مهندسي كامپيوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مي باشد.
معاونت آموزشي با مرتبه دانشگاهي استاديار ، عضو يأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي قزوين مي باشد.