برنامه هاي در دست اقدام حوزه پژوهشي


  • برگزاري همايش ملي اختراعات و اکتشافات
  • برگزاري دومين همايش سراسري بورس الکترونيک
  • ارسال مدارک جهت اخذ مجوز دو نشريه و اقدام جهت جمع آوري مدارک جهت يک نشريه ديگر با رتبه هاي علمي - پژوهشي
  • ايجاد سيستم مکانيزه و امنيتي کتابخانه
  • برگزاري نمايشگاه تخصصي نرم افزار
  • راه اندازي مرکز رشد و فناوري استان
  • عناوين اولويت هاي پژوهشي شرکت ها و سازمانها در سال 1387