شوراي پژوهشي دانشگاه  

تشكيل شوراي پژوهشي دانشگاه متشكل از اعضاء هيات علمي ومديران جهت بررسي موانع به انجام فعاليت هاي پژوهشي وارائه راه حل هاي مناسب درجهت رفع اين موانع همچنين از وظايف شورا تعيين اولويت هاي پژوهشي دانشگاه ؛حمايت از طرحهاي پژوهشي دانشجويان ونيز بررسي وارزيابي طرحهاي پژوهشي ارائه شده از جانب اعضاء هيات علمي است اين شورا تاكنون به نتايج نسبتاخوبي نيز درزمينه سياست گذاري امور پژوهشي دانشگاه دست پيداكرده است بررسي تعدادي طرح پژوهشي كه  يكي از گامهاي بزرگ اين شورا بوده است .