مرکز تحقيقات مهندسي مکانيک و خودرو

تاريخچه :

با استعانت از خداوند متعال و حمايتهاي بي دريغ رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دکتر موسي خاني، مرکز تحقيقات مهندسي مکانيک و خودرو در سال 1390 تاسيس گرديد. اين مرکز به منظور ايجاد يک بستر مناسب و حمايت از طرحهاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان دانشکده مهندسي صنايع و مکانيک تاسيس گرديده و مديريت آن بر عهده آقاي مهندس هوشيار مي باشد. دفتر اين مرکز در طبقه همکف دانشکده صنايع و مکانيک واقع است.
هدف اين مرکز پژوهش بر روي سيستمهاي نوين انرژي بکارگيري اين سيستم ها در ساخت خودرو، هواپيما و زيردريايي مي باشد و همچنين ايجاد و گسترش همکاري پژوهشي با صنايع مختلف مي باشد.
1- انجام پروژه هاي تحقيقاتي 2- انجام پروژه هاي صنعتي 3- ارايه فعاليت هاي مرکز بصورت مقالات علمي مي باشد.