مركز تحقيقات كاربردي


• هسته بهره وري

اهم فعاليتها و پروژههاي استراتژيك در دست:
1- مديريت تصميم در توليد صيانتي نفت:
 •  طراحي و ايجاد يك مدل تصميمگيري چند معياره (Multi-Criteria Decision-making)
 • جهت برنامهريزي توليد و بهرهبرداري از چاههاي نفت به طريقي كه با توجه به محدوديتهاي فعاليت، روشهاي استخراج و... بهترين برداشت در كل طول عمر مخزن انجام گيرد.
 •  كاربرد در وزارت نفت با توجه به تنوع مخازن نفت ايران
2- راه اندازي انسيتو تحقيقاتي مديريت جهان اسلام
3- مديريت تصميم در شرايط بحران
 •  طراحي، ايجاد، پيادهسازي و شبيهسازي يك مدل رياضي و جامع تصميمسازي به روش چند معياره (MCDM) جهت استفاده در شرايط بحراني مختلف از قبيل حمله نظامي، اتمي، زلزله، شورش و ...
 •  اين مدل با توجه به بررسي تمام پارامترها و متغيرهاي كمي و كيفي بحران به تخصيص بهينه منابع، مكان، سرمايه و نيروي انساني و تجهيزات لازم جهت مهار بحران ميپردازد.
 •  اين مدل در تمام شرايط بحراني از قبيل زلزله و حملات مختلف كاربرد دارد.
4- برگزاري اولين كنفرانس بينالمللي حق مالكبت معنوي اختراعات و اكتشافات
5- مديريت انرزيهاي نوين
 •  كاربرد مدلهاي تصميمسازي جهت ارائه الگوهاي مصرف بهينه اين انرزيها
 •  اصلاح ساختار هزينهيابي مصرف انرزي
 •  توسعه مدل برآورد مصرف انرزي
 •  بهبود بهرهوري تجهيزات توليدكننده انرزي
6- توسعه و عملياتي نمودن مدل تعالي دانشگاه
7– طراحي و پيادهسازي مدل دانشگاه مجازي
 •  طراحي الگوهاي آموزشي و پژوهشي براي رسيدن به دانشگاه مجازي
 •  طراحي، شبيهسازي و ساخت آزمايشگاههاي فيزيك، شيمي، بتن و مكاترونيك بصورت مجازي
8- مديريت دانش
با توجه به پيچيدگيهاي تکنولوژيکي و فرآيندهاي علمي دنياي امروز و نيز لزوم استفاده از دانش و تجربيات باارزش حوزههاي ذيربط، تحقيقات مديريت دانش در اين مرکز آغاز شده است.
مديريت دانش راهبردها و فرآيندهايي هستند که قادرند توليد و جريان دانش را به منظور ايجاد و برآورده ساختن انتظارات کشور در بخشهاي مختلف به وجود آورند. از آنجائيکه دانش مهمترين دارايي هر کشوري است لذا مسئله چالش کشف داناييها و تبديل آن به يک موضوع اطلاعاتي به نحوي که بتوان آن را در پايگاههاي اطلاعاتي ذخيره کرد و با حوزههاي مختلف مبادله نمود و در فرآيند کارهاي روزمره بکار گرفت، امري است بسيار مهم و اجتنابناپذير.
هدف از اجراي اين پروژه يافتن راهکارهاي اجراي موفق مديريت دانش در حوزههاي مختلف کشوري در سه دسته: 1- زمينه هاي زيرساختاري و فرهنگي -2- زمينه هاي تاکتيکي -3- زمينه هاي تکنيکي و ابزاري ميباشد.
- دلايل طرح پروژه:
 • 1- رقابت جهاني
 • 2- نهضت کيفيتخواهي
 • 3- نهضت کوچکسازي سازمانها (بويژه دولت - اصل 44)
 • 4- ناتواني اطلاعات در ايجاد رفتار، عقايد، همافزاييهاي خلاق و فرآيندهاي نوين
 • 5- نياز به مديريت ارزش افزوده اطلاعات و دانش در سازمانها
 • 6- تاثير دانشآفريني در توان پاياپايي سازمانها
 • 7- تاثير مستقيم در تصميمگيريهاي سازماني
• هسته اتوماسيون، روباتيك و نانو
اهم فعاليتها و پروژههاي استراتژيك در دست:
1- ساخت روبات امدادگر در محيطهاي اتمي، شيميايي و بيولوژيکي (NBCBOT)
 •  طراحي و ساخت يك روبات امدادگر براي اولين بار كه در محيطهاي اتمي، شيميايي و بيولوژيکي كه شامل اشعههاي مختلف a، b، s ميباشد قادر به نمونه برداري و تعيين وضعيت خطرناك منطقه باشد.
 •  كاربرد براي نيروگاههاي اتمي و حملات احتمالي اتمي
 •  استفاده از دانش روباتيك، اتمي و مكاترونيك
2- طراحي روبات ژنتيكي پرنده (BIOBOT)
 •  طراحي نوعي روبات ژنتيكي پرنده براي اولين بار كه از تلفيق دانش روباتيك، مكاترونيك و نانو تكنولوژي ايجاد ميگردد و با وزني بسيار كم در حد 100 گرم قابليت پرواز در محيطهاي مختلف را دارد.
 •  با توجه به قدرت تصويربرداري، عكسبرداري و نمونههاي بويايي و چشايي قابليت كاربرد در مصارف مختلف شناسايي و ارسال پيام از راه دور را داراست.
 •  امكان برقراري ارتباط چند عامل (Multi-agent) و حركت دستهاي و چندتايي اين روباتها وجود دارد.
 •  استفاده از دانش داده كاوي (Data mining)، مدلهاي تصميمگيري موجودات زنده و هوش مصنوعي
3- طراحي نانو روباتها (Nano bot)
 •  طراحي روباتها در سايز نانو جهت مصارف دارويي، پزشكي، شناسايي با استفاده از گرايش جديد "نانو مكاترونيك"
 •  اين روباتها قادرند با كنترل خودكار (Autonomus) در محيطهاي مختلف مانند داخل بدن انسان حركت كرده و نمونهبرداري كنند. در بعضي موارد اين روباتها قادرند مانند دارو به تجزيه و تحليل ساختار ويروس يا ميكروب پرداخته و در نتيجه راه جديدي براي از بين بردن ويروس تعريف كنند (داروي ايدز).
 •  كاربرد ديگر اين روباتها، بعد از قرار گرفتن در ساختار مواد و بتن، جلوگيري از خوردگي اين مواد و حفاظت آنها در مقابل عمليات و تاثيرات مختلف محيطي است.