معرفي مرکز اطلاعات و آمار

- مهمترين وظيفه اين مرکز جمع آوري آمار و اطلاعات لازم ازتمامي بخشهاي دانشگاه به صورت مستمر و تجزيه و تحليل آمارهاي جمع آوري شده و توليد و اندازه گيري شاخص هاي مختلف جهت ارائه خط و مشي جهت برنامه ريزي آينده دانشگاه و همچنين تهيه و ارائه کليه گزارشهاي خواسته شده از خارج دانشگاه
- از وظايف ديگر اين حوزه مربوط به پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مي باشد که شامل موارد ذيل مي گردد :
1- ورود اطلاعات کد پايان نامه در سايت کدينگ پايان نامه ها جهت اخذ کد
2- اخذ مجوز براي اساتيد جهت ايجاد ظرفيت مطابق با بخشنامه هاي سازمان مرکزي
3- دريافت فرم ب دانشجويان دفاع نموده جهت آزاد نمودن ظرفيت اساتيد
4- تهيه گزارش عملکرد وضعيت پايان نامه ها
- همچنين جمع آوري و ثبت اطلاعات مربوط به همايش ها و کنفرانسها و فراخوانهاي داخلي و خارجي و اطلاع رساني پژوهشي در سطح دانشگاه در قالب تقويم پژوهشي از ديگر فعاليت هاي اين مرکز مي باشد.
فعاليت هاي صورت گرفته در واحد اطلاعات و آمار به شرح زير مي باشد :
با توجه به بخشنامه مربوط به ارسال اطلاعات وآمار دانشگاه به سازمان مرکزي، موارد خواسته شده در زمانهاي تعيين شده از طريق پست الکترونيکي و فاکس به سازمان مرکزي ارسال مي گردد، اطلاعات خواسته شده سازمان مرکزي شامل اين اطلاعات مي باشد:

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات مربوط به دانشجويان ثبت نام شده و در حال تحصيل به تفکيک رشته تحصيلي، بومي و غير بومي، تمام وقت و پاره وقت ، گروههاي مختلف تحصيلي و ...

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات مربوط به فارغ التحصيلان در نيم سال ارسال اطلاعات و فارغ التحصيلان از بدو تاسيس

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات مربوط به اساتيد که اين اطلاعات شامل ورود کليه مشخصات فردي و آدرس پست الکترونيکي، محل سکونت و شماره تماس و جمع ساعات تدريس و ... مي باشد.

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات مربوط به کارمندان که شامل ورود اطلاعات مربوط به مشخصات فردي و موقعيت شغلي و ... مي باشد.

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات مربوط به زمين، ساختمان و کاربري هاي ساختمان

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات مربوط به تجهيزات و سيستمها ي مکانيزه دانشگاه

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات مربوط به امور فرهنگي و سياسي و وارد نمودن کليه فعاليت هاي فرهنگي و سياسي صورت گرفته در دانشگاه

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات مربوط به رويدادهاي ورزشي و وارد نمودن کليه مسابقات و فعاليت هاي ورزشي صورت گرفته در دانشگاه

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات مربوط به کتابخانه و وارد نمودن تعداد کل کتاب هاي فارسي و لاتين و مجلات و...

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات مربوط به امور پژوهشي و وارد نمودن اطلاعات مربوط به کليه همايشها، سمينارها، طرح هاي تحقيقاتي و...

 • علاوه بر ارسال اطلاعات و آمار به سازمان مرکزي در زمانهاي تعيين شده پيگيري کليه بخشنامه هاي دريافت شده و جمع آوري اطلاعات خواسته شده و ارسال در زمان هاي تعيين شده بر عهده واحد اطلاعات و آمار مي باشد.

 • دريافت فرم الف دانشجويان کارشناسي ارشد و ثبت مشخصات از طريق سايت www.tc.iau.ir و گرفتن کد پايان نامه در صورت ثبت اطلاعات اساتيد که در صورت عدم ثبت مشخصات اساتيد حکم کارگزيني از طريق مدير گروه دريافت و براي سازمان مرکزي ارسال مي گردد و پس از ثبت براي دانشجو کد گرفته مي شود .

 • دريافت فرم ب دانشجويان ارشد پس از دفاع از پايان نامه و ثبت در سايت سازمان مرکزي جهت آزاد نمودن ظرفيت استاد راهنما و مشاور براي کد گرفتن دانشجويان

 • ارسال فرم هاي الف جهت تاييد به معاونت پژوهشي و ثبت کد پايان نامه در ليست ((مشخصات پايان نامه هاي دانشجويان کارشناسي ارشد)) همراه با زمان ثبت کد به واحد پژوهشي و کپي ليست کدهاي اخذ شده به کارشناسان تحصيلات تکميلي مربوطه جهت اطلاع از کدهاي اخذ شده

 • به روز رساني قسمت کد پايان نامه دانشجويان ارشد در سايت دانشگاه

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات خواسته شده سازمان مديريت جهت انتشار سالنامه آماري استان قزوين که اين اطلاعات شامل اطلاعات دانشجويان، فارغ التحصيلان و پذيرفته شدگان به تفکيک دوره تحصيلي (کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد) و همچنين گروههاي مختلف (علوم انساني، هنر و فني و مهندسي)، اطلاعات مربوط به کارکنان آموزشي و غير آموزشي و اطلاعات مربوط به کتابخانه

 • ارسال اطلاعات به سازمان مرکزي در خصوص تکميل فرمهاي مربوط به پژوهشنامه دانشگاه آزاد اسلامي که شامل موارد زير مي باشد:

  • اطلاعات مربوط به پايان نامه هاي دفاع شده دانشجويان کارشناسي ارشد

  • اطلاعات مربوط به کتاب هاي منتشر شده در دانشگاه

  • اطلاعات مربوط به همايش هاي بين المللي انجام گرفته در دانشگاه

  • اطلاعات مربوط به مقالات منتشر شده اساتيد در همايش ها و کنفرانس هاي بين المللي

  • اطلاعات مربوط به طرح هاي پژوهشي انجام گرفته در دانشگاه

  • اطلاعات مربوط به مقالات منتشر شده در همايش هاي برگزار شده

  • اطلاعات مربوط به کارگاههاي روش شناسي تحقيق انجام گرفته در واحد

 • جمع آوري فرمها و زمان برگزاري همايشها و کنفرانس ها و درج در تقويم پژوهشي و به روز رساني تقويم پژوهشي و نصب تقويم در اتاق اساتيد در تمام دانشکده ها

 • جمع آوري و ارسال اطلاعات مربوط به بخشنامه هاي ارزيابي خرد علم و فناوري سال 82، 83 و 84

 • تکميل پرسشنامه مربوط به ارزيابي از کتابخانه ديجيتالي و گزارش از 50 پرسشنامه تکميل شده .