عناوين اولويت هاي پژوهشي و تحقيقاتي شرکتها و سازمانها در سال 1387

1 - شرکت آب منطقه اي  :

رديف عناوين طرحهاي پزوهشي
1 بررسي، ارزيابي و کاربرد منابع آب غير متعارف در بخشهاي مختلف
2 بررسي و تعيين قيمت تمام شده آب تحويلي از تاسيسات آبي
3 مديريت بهره برداري از منابع آب سطحي و زير زميني بويژه در شرايط خشکسالي
4 بررسي مسائل و موازين حقوقي منابع آب
5 نظام توليد، پردازش و مديريت اطلاعات در شبکه هاي آبياري و زهکشي
6 مديريت بهره برداري و شبکه هاي آبياري و زهکشي در شرايط تلفيق آبهاي سطحي و زيرزميني
7 مديريت بهره برداري و شبکه هاي آبياري و زهکشي در شرايط غير معمول ( خشکسالي، سيلاب و حوادث غيرمترقبه )

1 - نيروي انتظامي :

رديف عناوين طرحهاي پزوهشي
1 بررسي ميزان رضايت مندي مراجعان از مراکز مشاوره ناجا
2 تدوين راهبردهاي اداره کل مشارکت عمومي
3 سنجش نيازهاي پژوهشي اداره کل مشارکت عمومي
4 بررسي راهکارهاي جلب مشارکت سازمانهاي دولتي در حوزه امنيت اجتماعي
5 شناسايي و دسته بندي نخبگان و گروههاي مرجع و بررسي راههاي ترغيب آنان به همکاري و مشارکت در طرح هاي سراسري ناجا در حوزه توليد امنيت
6 بررسي روند اقدامات مشارکتي ناجا و نقاط قوت و ضعف آن
7 بررسي نقش مشارکتي پليس هاي تخصصي ناجا در روند کارايي اقدامات اجتماعي ناجا
8 بررسي موانع فرهنگي، اجتماعي مشارکت مردم در فعاليتهاي ناجا
9 بررسي نقشه نظام اطلاع رساني ناجا در مديريت بحران هاي امنيتي و انتظامي در دو مقطع سال 86 و 78
10 طراحي و تبيين مدل مناسب عمليات رواني در ناجا
11 تحليل محتواي رسانه هاي جمعي با رويکرد امنيتي انتظامي
12 مطالعه تطبيقي اطلاع رساني در پليس کشورهاي خارجي ( 5 کشور )
13 بررسي وضعيت اطلاع رساني در ناجا از آغاز تا کنون
14 بررسي نقش رسانه هاي جمعي خارجي در شکل گيري افکار عمومي جامعه
15 بررسي نحوه شکا گيري شايعه در افکار عمومي جامعه

1 - وزارت تعاون :

رديف عناوين طرحهاي پزوهشي
1 آسيب شناسي تعاوني هاي حمل و نقل دريايي به منظور ارائه راهكارهاي توانمندسازي آنها
2 تهيه طرح جامع توانمندسازي افراد جوياي كار در قالب تعاوني با تاكيد بر جوانان
3 فراتحليل پژوهشهاي انجام شده در بخش تعاون
4 تبيين راهكارهاي پيشبرد مهندسي حرفه اي در بخش تعاون
5 طراحي نظام مناسب ترويج تعاون
6 بررسي موانع و مشكلات شركتهاي تعاوني خدمات ( مالي و پشتيباني- مكانيزاسيون ، كشاورزي، بهداشتي و درماني، فني و مهندسي)
7 ارزشيابي عملكرد اتحاديه‌هاي تعاوني
8 ارزيابي تعاونيهاي كشاورزي دانش آموختگان و ارائه راهكارهايي براي توسعه و كارآمدي آنها
9 طراحي مديريت فرآيند بهينه رسيدگي به شكايات در وزارت تعاون
10 امكان سنجي ايجاد تعاونيهاي حمل و نقل تركيبي
11 امكان سنجي ايجاد شهركها و مجتمع هاي تعاوني