عناوين اولويت هاي پژوهشي و تحقيقاتي شرکتها و سازمانها در سال 1387

1 - شرکت آب منطقه اي :

رديف عناوين طرحهاي پزوهشي
1 بررسي، ارزيابي و کاربرد منابع آب غير متعارف در بخشهاي مختلف
2 بررسي و تعيين قيمت تمام شده آب تحويلي از تاسيسات آبي
3 مديريت بهره برداري از منابع آب سطحي و زير زميني بويژه در شرايط خشکسالي
4 بررسي مسائل و موازين حقوقي منابع آب
5 بررسي و ارزيابي عملکرد شبکه هاي آبياري و زهکشي و ارائه راهکارهاي بهبود آن
6 نظام توليد، پردازش و مديريت اطلاعات در شبکه هاي آبياري و زهکشي
7 مديريت بهره برداري و شبکه هاي آبياري و زهکشي در شرايط تلفيق آبهاي سطحي و زيرزميني
8 مديريت بهره برداري و شبکه هاي آبياري و زهکشي در شرايط غير معمول ( خشکسالي، سيلاب و حوادث غيرمترقبه )
9 بررسي اثر برداشت مصالح رودخانه اي و لايروبي در بستر و حريم رودخانه ها
10 پهنه بندي و تحليل خطر سيلاب رودخانه ها بويژه در محدوده شهرها و مناطق مسکوني و بررسي راهکارهاي مهار و کاهش خسارات سيل
11 بررسي عوامل فرسايش و رسوبگذاري و روشهاي مختلف مهار فرسايش و حفاظت کف و کرانه رودخانه ها
12 مجموعه مقالات اولين کنفرانس مهندسي مکاترونيک ايران

1 - شرکت برق منطقه اي :

رديف عناوين طرحهاي پزوهشي
1 بررسي علل ايجاد شوره با سفيدك بر ري سازه هاي فلزي كه به صورت گالوانيزه شده اند و ارائه راهكار جهت جلوگيري از ايجاد آنها و همچنين بررسي ميزان تاثير منفي آن بر روي طول عمر قطعات فلزي ( با توجه به كارهاي انجام شده در برق منطقه اي هرمزگان )
2 بررسي روند پيري برج هاي بتني با توجه به شرايط اقليمي منطقه ( با توجه به كارهاي انجام شده در برق منطقه اي هرمزگان)